zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

WYCINKA ZIELENI W 2019 R.- OMÓWIENIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAW POWIĄZANYCHW ZAKRESIE USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

23 sierpień 2019 10:00-15:00

365 zł netto

Program szkolenia:

1.    Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do noweli-zacji
2.    Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
3.    Zmiany związane z nowelizacją ustawy o zabytkach (…) dot. właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –ustawa z 9.09.2017 r.i jej konsekwencje,
4.    Ustawa z 24.11.2017 r.- „nowelizacja nowelizacji” dot. problematyki usuwania drzew na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków- od 18.01.2018 r.
5.    Rozporządzenie dot. pomników  przyrody
6.    Pojęcia podstawowe- drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
7.    Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia
8.    Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele  nie związane z prowa-dzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawa-ne przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce  jako przesłan-ka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za  usunięte drzewo, uprawnienia kontrol-ne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową
9.    Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni
10.    Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspól-not, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.,  udział organizacji ekologicznych na prawach strony
11.     Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną
12.     Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronio-nych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmia-stowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni
13.     Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
14.     Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagroże-niem dla urządzeń przesyłowych
15.    Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni
16.    Ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
17.    Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajo-brazowych/obszarach chronionego krajobrazu
18.     Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
19.    Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pie-lęgnacyjnych.
20.     Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez ze-zwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji
21.    Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie-  przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
22.    Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, pra-ce przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
23.    Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie pro-blemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

CEL EDUKACYJNY:
1.    Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone)
2.    Omówienie aktualnie wprowadzanych zmian do ustawy- w aspekcie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, jakie nowe zadania ciążą na organie, przesłanki wniesienia sprzeciwu, kontrole przestrzegania przepisów itd)
3.    Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków
4.    Omówienie nowych zasad ochrony zieleni
5.    Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera
6.    Możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia
7.    Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń
8.    Zapoznanie się z praktycznym stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni-jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, właściwe uzasadnianie decyzji, nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura).
9.    UWAGA: na szkoleniu zostaną też omówione obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w KPA odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wycinką zieleni

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
1.    DLA URZĘDNIKÓW:
a)    Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych
b)    Nabycie umiejętności  praktycznego  stosowania przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni
c)    Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA),
d)    Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświad-czeń
2.    DLA WNIOSKODAWCÓW:
a)    Nabycie umiejętności sporządzania wniosków o wycinkę zieleni, poznanie zasad związa-nych z cięciami zieleni (pielęgnacja)
b)    Nabycie umiejętności  praktycznego  stosowania przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni (uzupełnianie braków formalnych wniosku, zasady wnoszenia odwołań itd.)
c)    Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA),
d)    Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń

Miejsce szkolenia

Villa Pallas
ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha