zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

WYCINKA ZIELENI W 2021 R. Szkolenie on-line

16 kwiecień 2021 09:00-12:00

260 zł netto

 

OMÓWIENIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAW POWIĄZANYCHW ZAKRESIE USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Trener prowadzący szkolenie
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

 

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • Pracownicy urzędów gmin
 • Pracownicy urzędów miast
 • Pracownicy starostw powiatowych
 • Pracownicy urzędów marszałkowskich
 • Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych
 • Zarządcy nieruchomości
 • Pracownicy spółek miejskich
 • Pracownicy przedsiębiorstw przesyłowych
 • Pracownicy jednostek drogowych
 • Pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni
 • Pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy, TBS)
 • Osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem
 • Uczelnie wyższe
 • szpitale
 • Wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia

 

CEL EDUKACYJNY:

 • Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone)
 • Omówienie aktualnie wprowadzanych zmian do ustawy- w aspekcie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, jakie nowe zadania ciążą na organie, przesłanki wniesienia sprzeciwu, kontrole przestrzegania przepisów itd)
 • Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków
 • Omówienie nowych zasad ochrony zieleni
 • Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera
 • Możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia
 • Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń
 • Zapoznanie się z praktycznym stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni-jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, właściwe uzasadnianie decyzji, nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura).
 • UWAGA: na szkoleniu zostaną też omówione obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w KPA odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wycinką zieleni


Program

 • Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji
 • Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
 • Zmiany związane z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków (..) dot. problematyki usuwania drzew i krzewów na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Problematyka gminnej ewidencji zabytków
 • Rozporządzenie dot. pomników przyrody
 • Pojęcia podstawowe- drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 • Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni
 • Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia
 • Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową itd
 • Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd., udział organizacji ekologicznych na prawach strony
 • Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną
 • Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni
  Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
 • Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
 • Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni
 • Ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
 • Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu
 • Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
 • Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 • Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie- przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
 • Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji
 • Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha