zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

WYCINKA ZIELENI W 2022 r. - omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. zmiany dot. konserwatora zabytków

30 wrzesień 2022 09:00-13:00

330 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

- Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Trener prowadzący szkolenie: 

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


Adresaci szkolenia:
1. pracownicy urzędów gmin/miast- wydziały/referaty planowania przestrzennego, inwestycji
2. pracownicy starostw powiatowych- wydziały budownictwa/architektury, inwestycji
3. pracownicy urzędów wojewódzkich- jw.
4. pracownicy nadzoru budowlanego (PINB, WINB)
5. pracownicy organów uzgadniających projekty decyzji
6. pracownicy SKO
7. pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały przyznające środki zewnętrzne
8. inwestorzy- Spółdzielnie Mieszkaniowe, TBS, deweloperzy, uczelnie, szpitale itd.
9. Urbaniści, projektanci, prawnicy, inne osoby reprezentujące inwestorów
10. Wszyscy zainteresowania tematyką szkolenia i udziałem w dyskusji/wymianie doświadczeń

Cele szkolenia:
1. Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi uzyskiwania/wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz ULICP
2. Omówienie podstaw prawnych, problemów praktyki i orzecznictwa w tym zakresie
3. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń

Korzyści/nabyte umiejętności:
1. Zdobycie wiedzy, kiedy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i ULICP
2. Poznanie procesu przygotowania i składania wniosku, a dla urzędników/urbanistów mechanizmów prawidłowego sporządzenia projektu decyzji i jej wydania
3. Poznanie przepisów, orzecznictwa, umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących postępowań
4. Wymiana doświadczeń/dobre praktyki ułatwiające proces uzyskiwania lub wydawania takich decyzji
5. Umiejętność poruszania się po odrębnych regulacjach prawnych rzutujących na procedurę (KPA, prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ochrona gruntów rolnych i leśnych itd.)
6. Przyspieszenie procesu uzyskiwania bądź załatwiania decyzji
7. Kwestie procedury odwoławczej lub trybów nadzwyczajnych-co zrobić, gdy nie zgadzam się z decyzją odmowną lub została ona wydana wadliwie np. nie byliśmy informowani jako właściciel działki sąsiedniej

SŁOWO WSTĘPNE: ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DOT. PROCESU UZYSKIWANIA/WYDAWANIA DECYZJI WZ I ULICP Z NACISKIEM NA PRZEPISY ZMIENIONE OD 3 STYCZNIA BR. NA SZKOLENIU OPRÓCZ PRZEPISÓW BĘDĄ OMAWIANE KWESTIE PRAKTYCZNE, DOBRE PRAKTYKI CELEM PRZYSPIESZENIA PROCEDUR. ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE I DO DYSKUSJI ZARÓWNO URZĘDNIKÓW, CZY OSOBY SPORZĄDZAJĄCE PROJEKT DECYZJI JAK I INWESTORÓW, CZY OSOBY REPREZENTUJĄCE INWESTORÓW.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia: podstawy prawne, kiedy decyzja, kiedy obligatoryj-nie ustalenia miejscowego planu, przepisy odrębne w tym specustawy
2. Omówienie przepisów przejściowych nowelizacji z 03.01.2022r., problemy praktyki
3. Organy właściwe- w tym wyłączenie organu
4. Wszczęcie postępowania:
a) Wymogi formalne wniosku
b) Kiedy decyzja WZ, kiedy decyzja ULICP
c) Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
d) Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku (problemy praktyki-czy termin można przedłużyć, co zrobić jak wnioskodawca uzupełni po terminie
5. Strony postępowania: kiedy art. 28 kpa, kiedy przepis szczególny, problemy praktyki (strony nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, strony w kontekście Spółdzielni Mieszkaniowych/Wspólnot Mieszkaniowych, art. 49a kpa itd.)
6. Projekt decyzji
7. Uzgodnienia
8. Obszar analizowany w świetle ustawy i rozporządzenia
9. Wymogi jakie muszą być spełnione, by wydać decyzję ULICP
10. Wymogi dot. warunków zabudowy, w tym omówienie ostatnich zmian przepisów
11. Problematyka ochrony gruntów rolnych i leśnych (zwarta zabudowa, obszar zwartej zabu-dowy itd.)
12. Decyzja odmowna, w tym problem opłaty skarbowej
13. Weryfikacja decyzji, w tym odrębności proceduralne dot. decyzji ULICP
14. Tryby nadzwyczajne, w tym odrębności proceduralne dot. decyzji ULICP
15. Cesja decyzji WZ
16. Kiedy decyzje lokalizacyjne wygasają. Kiedy decyzje muszą być wygaszone.
17. Elementy prawa budowlanego - decyzja a zmiana pozwolenia na budowę/zmiana sposobu użytkowania
18. Zmiana decyzji
19. Problem roszczeń majątkowych i kwestie stosowania art. 36 i 37 ustawy
20. art. 66a i in. konsekwencje zmiany przepisów środowiskowych od 13.05.2021r.
21. planowane zmiany przepisów
22. podsumowanie szkolenia, dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania-UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha