zaproponuj szkolenia

WYCINKA ZIELENI W 2024 r.

18 czerwca 2024 09:00-13:00

360 zł netto

 

Omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo, wymiana doświadczeń. 

Szczegóły organizacyjne:

- Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Trener prowadzący szkolenie: 

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


ODBIORCY SZKOLENIA:
1. Pracownicy urzędów gmin
2. Pracownicy urzędów miast
3. Pracownicy starostw powiatowych
4. Pracownicy urzędów marszałkowskich
5. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
6. Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
7. Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych
8. Zarządcy nieruchomości
9. Pracownicy spółek miejskich
10. Pracownicy przedsiębiorstw przesyłowych
11. Pracownicy jednostek drogowych
12. Pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni
13. Pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy, TBS)
14. Osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowa-niu przed organem
15. Uczelnie wyższe
16. szpitale
17. Wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia

CEL EDUKACYJNY:
1. Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone)
2. Omówienie aktualnie wprowadzanych zmian do ustawy- w aspekcie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, jakie nowe zadania ciążą na organie, przesłanki wniesienia sprzeciwu, kontrole przestrzegania przepisów itd)
3. Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków
4. Omówienie nowych zasad ochrony zieleni
5. Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera
6. Możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia
7. Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń
8. Zapoznanie się z praktycznym stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni-jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, właściwe uzasadnianie decyzji, nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura).
9. UWAGA: na szkoleniu zostaną też omówione obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w KPA odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wycinką zieleni
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
1. DLA URZĘDNIKÓW;
A) Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych
B) Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni
C) Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA),
D) Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie do-świadczeń

2. DLA WNIOSKODAWCÓW;
A) Nabycie umiejętności sporządzania wniosków o wycinkę zieleni, poznanie zasad związanych z cięciami zieleni (pielęgnacja)
B) Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni (uzupełnianie braków formalnych wniosku, zasady wnoszenia odwołań itd.)
C) Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA),
D) Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne
2. Zmiany od 27.01.2023r.
3. Problematyka usuwania drzew i krzewów na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Problematyka gminnej ewidencji zabytków. Administracyjne kary pieniężne wymierzane przez Konserwatora.
4. Pojęcia podstawowe- drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
5. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
a) wójt, burmistrz, prezydent miasta,
b) starosta,
c) marszałek województwa
d) wojewódzki konserwator zabytków
e) Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
f) uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
6. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:
a) drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
b) krzewy w skupiskach do 25 m2
c) drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
d) problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
e) usuwanie zieleni na podstawie innych przepisów
f) problematyka złomów i wywrotów
7. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne- w tym problematyka drzew spełniających wymogi „drzewa pomnikowego”), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki - czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową,
8. PLANOWANE ZMIANY DOT. ZGŁOSZEŃ NA DZIAŁKACH OSÓB FIZYCZNYCH
9. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd., udział organizacji ekologicznych na prawach strony
10. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg - plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną. Problematyka przesadzanie drzew.
11. procedura wydawania decyzji (oględziny - w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w try-bie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stoso-wanych w sprawach dot. wycinki zieleni
12. kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków - czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
13. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
14. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
a) Powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
b) opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
c) opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
d) ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8
15. ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
16. wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu
17. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
18. zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
19. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie- przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
20. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni
a) Usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
b) Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony) - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
c) Inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
d) Uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
e) Wysokość kary- zasada
f) wysokość kary- wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
g) Rozkładanie kary na raty
h) Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni - przesłanki, procedura kontroli
i) nowe delikty - usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
21. Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
22. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha