zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wydawanie, cofanie i kontrola zezwoleń w czasie epidemii COVID -19. Najnowsze zasady pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

20 maj 2021 10:00-13:30

270 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
    " Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Prawnik z 30 letnim doświadczeniem zawodowym, etatowy  członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji m.in. rozstrzygająca sprawy odwołań z zakresu zezwoleń alkoholowych, doświadczony praktyk i wykładowca, trener w wielu  ośrodkach szkoleniowych  w całej Polsce. Od 1998 r. prowadzi szkolenia otwarte w szeroko pojętym  zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zlecenie jednostek samorządowych prowadzi systematycznie szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte).W poprzednich latach wykładowca  akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

 Program szkolenia:

 1.Uchwały  rad gmin o zwolnieniu z  opłaty lub przedłużeniu terminu do jej wniesienia  w 2021 roku:

 - kompetencje rady gminy - kiedy i  jak je zastosować?

- komu przysługuje  zwrot, a komu zwolnienie ?

- zwrot opłaty  w sytuacji  wniesienia opłaty za niepełny rok 2021,

- opłata  przed wydaniem zezwolenia  w sytuacji złożenia nowego/kolejnego wniosku w trakcie  2021 roku w aspekcie treści podjętej uchwały o zwolnieniu z opłat ,

- czy pobierać opłatę od nowych przedsiębiorców,

 2. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w  zakresie  zezwoleń  na sprzedaż alkoholu – komu, w jakim terminie, w jakiej formie   i jakie  informacje udostępniamy?

 3. Wydawanie zezwoleń JEDNORAZOWYCH w czasie pandemii.

 - komu można wydać zezwolenie,

- czy można odmówić  wydania zezwolenia,

- zakaz spożywania napojów alkoholowych a zezwolenie jednorazowe ,

- jakie obowiązki  organ zezwalający może nałożyć na przedsiębiorcę wydając zezwolenie?

 4.Uchybienie terminu do  wniesienia raty opłaty w epidemii – nowe  zapisy  Tarczy 6  a  regulacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości , jak je pogodzić ?

 5. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia  zezwolenia z powodu braku opłaty I raty i dopłaty 30 %  w ciągu 30 dni -  krok po kroku :

-  wszczęcie postępowania – forma,

-  czynności organu  w trakcie  postępowania,

- rezygnacja z zezwolenia w trakcie postępowania  - jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.

-  z jaką datą stwierdzamy  wygaśnięcie zezwolenia,

- prawidłowe ustalenie okresu karencji,

- sposoby naliczenia  zaległych należności,

- jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu  zezwolenia,

- działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,

 6.Wydawanie kolejnych lub  nowych zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych w aktualnej  sytuacji prawnej :

-zachowanie ważności zezwoleń przez dodatkowy okres 6 miesięcy- nowa instytucja prawna, jak ją skutecznie  zastosować ?

- czy można obecnie wydawać zezwolenia jednorazowe i kateringowe ,

- jak uzyskać postanowienie  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ?

- czynności  wyjaśniające, które mogą  być przeprowadzone  w postępowaniu, 

- czego możemy domagać się od strony postępowania ?

- sposób doręczenia zezwolenia.

 7.Jak w dobie epidemii poprawnie przeprowadzić postępowanie dotyczące zezwoleń alkoholowych:

- jak oceniać i co przyjmować  jako tytuł prawny do lokalu,

- decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu, 

- ocena treści wniosku o wydanie zezwolenia, ustalenie daty wszczęcia postępowania ,

- zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z  opłatą skarbową?

-  kiedy wzywamy  do uzupełnienia braków formalnych wniosku,

- obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem – jak poprawnie stosować art.79a kpa,

-  procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;

- awizowanie i nieodebranie przez stronę korespondencji z organu,

- zastosowanie art. 10 kpa,

- przeprowadzanie oględzin i kontroli  w terenie z udziałem przedsiębiorcy,

- jak zapewnić stronie możliwość zapoznania się z aktami postępowania,

8. Zrzeczenie się  przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :

-   termin i forma zrzeczenia się ,

-  stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do zażaleń na postanowienia ,

-  skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do CEiDG.

-  wykonalność a ostateczność decyzji .

 9. Jak skutecznie przeprowadzić  kontrolę  punktów sprzedaży  alkoholu, w tym w zakresie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu :

 -  kontrola  w czasie epidemii – zasady i ograniczenia,

-   jak sporządzić  analizę prawdopodobieństwa  naruszenia prawa ,

-   skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia,

-    tryb  zawiadomienia  o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,

-    dokumenty   zespołu kontrolnego  upoważniające do przeprowadzenia kontroli,

-    miejsce  kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?

-  metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych  dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,

- najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia  z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na  kontrole oświadczeń .

 10. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -  problemy  interpretacyjne:

 - poprawny  termin wygaszania zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy,

- procedura uzyskania przez zarządcę  sukcesyjnego decyzji o przeniesieniu na niego  decyzji związanej z przedsiębiorstwem,

- zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,

-  prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”,

- komu można udzielić  kolejnego zezwolenia  po śmierci przedsiębiorcy?

- zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha