zaproponuj szkolenia

Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian od 2022 r.

06 wrzesień 2022 09:00-13:00

310 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Wykładowca:Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty oraz przeprowadzenie warsztatów praktycznych z omawianej tematyki.
Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia.
Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.
Każdy uczestnik szkolenia pod okiem trenera będzie miał możliwość samodzielnego wyliczenia listy płac z poszczególnymi składnikami od brutto do netto.

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.
UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURTUJĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

SZKOLENIE POPARTE JEST LICZNYMI PRZYKŁADAMI NALICZANIA WYNAGRODZENIA OD A-Z – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Na szkoleniu zostaną omówione min. tematy;
• obniżenie stawki podatku z 17% do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej;
• likwidacja ulgi dla klasy średniej;
• 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynosić będzie 300 zł;
• upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);
• zniesienie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 roku - wprowadzenie jednolitego systemu obliczania zaliczek;
• zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich, a także podatników korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” i „ulgi dla seniorów”;
• zmiany w sposobie składania oświadczeń przez podatników płatnikom podatku dochodowego.
• Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r.
• Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r.
• ulga dla „klasy średniej”- likwidacja ulgi dla klasy średniej od 01 lipca 2022 r.
• Uchylenie mechanizmu „odraczania zaliczki w czasie”
• Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców od 1 lipca 2022 r
• Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli od 1 maja 2022 r.

ZMIANY ZUS
• Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
• Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
• Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
• Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
• Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
• Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie – zmiany od 02.08.2022 r.

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA – WARSZTATY PRAKTYCZNE

1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli
2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
• Wynagrodzenie zasadnicze 2022 r
• Podwyżka wynagrodzenia od 01.05.2022 r.
• Dodatek stażowy
• Dodatek motywacyjny
• Dodatek funkcyjny
• dodatek za wychowawstwo
• Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
• Nagrody
• Dodatek wiejski
• dodatek stażowy
3. Składniki listy płac a poprawność naliczania
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
• Zmiana wynagrodzenia Pracownika samorządowego od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
• Ewidencja czasu pracy a lista płac
• Składniki listy płac 2022 r. a poprawność naliczania
• Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem – zmiany od 01.01.2022 r.
• Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
• Składki społeczne na liście płac,
• Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
• Zasady działania i obliczania tzw. ulgi dla klasy średniej -obowiązujące do 30.06.2022 r.
• Możliwość rezygnacji przez pracownika z „ulgi dla klasy średniej” w 2022 r.
• Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022r. Wpływ likwidacji ulgi na wysokość wynagrodzenia pracownika.
• Skala podatkowa 2021 r. 2022 r.- zmiany od 1 lipca 2022 r.- zmiana stawki podatku z 17 % na 12% w pierwszym progu podatkowym
• Zmian stawki podatku a wpływ na naliczenie wynagrodzeń.
• Dla których źródeł przychodu będzie stosowana nowa wysokość zaliczki na podatek
• Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w 2022 – program Polski ŁAD
• Kwota wolna od podatku w 2022 r. – zmiany od 1 lipca 2022 r.
• PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia – zmiany 2022 r. oraz od 01 lipca 2022 r.
• PIT 2 nadanie uprawnień nowy, grupom zawodowym, upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);
• Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r.
• brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).
• Korzystanie przez pracowników z nowych zwolnień podatkowych
- ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
- ulga na powrót z zagranicy
- ulga dla emeryta
- zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich
• Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r.
• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r DzU 28 a sposób naliczania wynagrodzeń- podwójna lista płac na zasadach 2021 r. oraz 2022 r.- obowiązującej do 30 czerwca 2022 r.
• Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru podatku w 2022 r. Możliwość rezygnacji przez pracownika.- obowiązującej do 30 czerwca 2022r.
• Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podpisana przez Prezydenta w dniu 8 marca 2022 r. (perfekcyjny “tajming” – dziękujemy za prezent na Dzień Kobiet!), już kolejnego dnia, bo 9 marca 2022 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw 2022 r., poz. nr 558.
• zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym;
• uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.
• Nowe grupy podatników uprawnione do składania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.
• Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r.
Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r.
• zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka
• Zmiany w zakresie podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego przez dzieci pobierające renty rodzinne.
• Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r.
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika od 1 lipca 2022 r.
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego Ładu z zasad 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego Ładu z zasad 2022 r. od 1 lipca 2022 r.
• Zleceniobiorcy w 2022 r. a Polski Ład= zmiany od 1 lipca 2022 r.
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego Ładu z zasad 2022 r.
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zmian od 01.07. 2022 r.
• Zasady prawidłowego poboru PIT w 2022 r . 17% - do 30.06.2022 r od 01.07.2022 - 12%
• Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
• Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
• Odprawa emerytalno - rentowa a zasady naliczania
• Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
• Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)
• Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
• Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
• Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
• Składka zdrowotna a PIT 0- zmiany od 2022 r.
• Pit 0 a zasiłki ZUS

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 02.08.2022 r.

Zmiany od 01.01.2022
1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
4. Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
5. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
6. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
Zmiany od 02.08.2022 r.
Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy - dyrektywa UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r.

• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
• Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r
• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
• Zasiłek chorobowy na przełomie roku
• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
• Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
• przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
• Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
• Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2022 r. proponowane zmiany od 2023 r.
• Potrącenia za zgodą pracownika
• Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚŚ
• Potrącenia z zasiłków ZUS
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia administracyjne.
• Potrącenia z umów cywilnoprawnych
• Panel dyskusyjny

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha