zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł w nowej ustawie PZP

23 październik 2019 10:00-15:00

395 zł netto

PROWADZĄCY:
ukończył Studia Podyplomowe - Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE; także w zakresie realizacji i kontroli projektów z dofinansowaniem środków UE. Od 15 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej oraz doradca w firmach i JST, a od 13 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych. Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.


CELE SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami prawidłowego udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro. Ponadto szkolenie ma zapoznać uczestników z zasadami wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny na przykładzie regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz zapytania ofertowego.


KORZYŚCI:
Zdobycie wiedzy i umiejętności oraz sposobów praktycznego zastosowania przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych do 30 tys. euro. Wymierną korzyścią będzie również poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście przeprowadzanych kontroli. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają omawiane materiały szkoleniowe, w tym m.in. przykład regulaminu zamówień do 30 tys. euro.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do pracowników małych i średnich jednostek sektora finansów publicznych, kierowników jednostek, kontrolujących, ale również dla podmiotów prywatnych odpowiadających na potrzeby zakupowe w małych jednostkach budżetowych.


PROGRAM:
1)    Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro - zestawienie przepisów wydatkowania środków publicznych.
2)    Omówienie zmian w zakresie zamówień publicznych do 30 tys. euro, które przewidziane są w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH tj. zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.
3)    Zasady zamówień publicznych do 30 tys. euro (zalecenia podmiotów kontrolnych).
4)    Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane a podział zamówień na części:
a)    planowanie zamówień publicznych,
b)    prawidłowe ustalenie szacunkowej wartość zmówienia,
c)    szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki
a wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
d)    wartość zamówienia na roboty budowlane o wartości do 30 tys. euro,
e)    ustalanie wartości zamówień nieplanowanych,
f)    udzielanie zamówień wykonywanych w częściach do progu 30 tys. euro.
5)    Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy Pzp:
a)    przykład regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz najczęściej spotykane procedury zamówień do 30 tys. euro,
b)    tryby udzielania zamówień do 30 tys. euro – w zależności od struktury organizacyjnej, budżetu lub planu finansowego podmiotu oraz potrzeb Zamawiającego,
c)    tryb udzielania zamówień do np.: 5 000 zł lub 10 000 zł,
d)    zasady przesyłania ofert oraz komunikacji Zamawiający - Wykonawca w świetle elektronizacji zamówień, negocjacje,
e)    opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, kryteria oceny ofert, punktacja i wybór oferty najkorzystniejszej a stosowania zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawcy,
f)    zamówienia uzupełniające i dodatkowe w realizacji drobnych zamówień,
g)    zasady udzielania zamówień nieplanowanych,
h)    wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty w świetle procedury badania i oceny ofert oraz prawidłowe zasady unieważniania postępowań do 30 tys. euro.
6)    Dokumentowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro.
7)    Umowa – forma pisemnej i może jednak inna forma; obowiązkowe elementy składowe oraz zmiany umowy.
8)    Analiza nieprawidłowości i uchybień w zakresie zamówień do 30 tys. euro na podstawie kontroli przeprowadzonych w ostatnim roku.
9)    Zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy PZP współfinansowane ze środków unijnych.
10)    Dyskusja i odpowiedzi na pytania w trakcie i po zakończeniu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia

Hotel Mercure
ul. Ks. J. Popiełuszki 2, Częstochowa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha