zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zarządzanie pasem drogowym - Pojazdy nienormatywne nowe regulacje od 13 marca 2021r. - online

05 lipiec 2021 10:00-14:00

250 zł netto

Postępowanie wyjaśniające i wydawanie ZEZWOLEŃ.

Opłaty, kary, wykroczenia.

Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:

  • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
  • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
  • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i  wojewódzkich.


PROGRAM:

1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych i Prawie o ruchu drogowym w zakresie dostępności dróg dla pojazdów nienormatywnych dokonanych nowelizacją z 18 grudnia 2020 .:
• pojęcie pojazdu nienormatywnego,
• zmiany w zakresie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
• uprawnienia zarządców dróg w zakresie organizacji duchu drogowego i zakazów dla pojaz-dów nienormatywnych,
• sporządzanie projektów organizacji ruchu przez zarządcę drogi i podejmowanie uchwał przez radę gminy w zakresie zakazu ruchu poj nienorm.
• kontrola przestrzegania zakazów i kary.
2. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym;
• zezwolenie na wykonanie zjazdu,
• zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie dro-gowym,
• uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomu-nikacyjne .
4. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu –zasady naliczania opłat.
5. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urzą-dzeń bez zezwolenia
6. Reklamy w pasie drogowym. reklamy wyborcze i postępowanie w sprawach nielegal-nego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów.
7. Elementy postępowania administracyjnego:
• czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe
• postępowanie odwoławcze,
• decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.
• wpływ regulacji związanych z epidemią COVID 19 na postępowanie.
8. Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych.
9. Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha