zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów

11 grudzień 2019 10:00-15:00

375 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

  • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny
  • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
  • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich.

 

ADRESACI:

  • szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracowników konserwatora przyrody

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Najnowsze zmiany w ustawie, m. in.
• system zgłoszeń w miejsce braku zezwoleń dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
• charakter zgłoszenia, treść podania, wydawanie zaświadczeń o możliwości usunięcia drzew.
• postępowanie w sprawie rozpatrywania zgłoszeń, możliwość złożenia sprzeciwu,
• charakter sprzeciwu, składniki, forma, przesłanki negatywne,
• postępowanie w sprawie drzew po wydaniu sprzeciwu, skutki nie wystąpienia ze zgłoszeniem, decyzja w sprawie opłat,
• drzewa na terenach gospodarstw rolnych
• nowe zasady zezwoleń na drogach publicznych, powrót uzgodnień z RDOŚ,
• odpowiedzialność w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele związane z dzielnością gospodarczą w ciągu 3 lat od usunięcia drzew na zasadach zgłoszenia,
2. Zmiany w zakresie drzew na nieruchomościach zabytkowych.
3. Przepisy przejściowe. Obowiązywanie nowych i dotychczasowych regulacji.
4. Ogólne zasady i pojęcia
• definicji pojęć,
• kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zezwolenie,
• składników wniosku,
• warunku nasadzeń zastępczych,
• nowe sytuacje wyłączeń z systemu zezwoleń,
• opłat za usunięcie drzew,
• kar za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia,
5. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.
6. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
7. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu - orzekanie o odszkodowaniu.
8. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
9. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia i w decyzji nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
10. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.
11. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:
• wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki, Metryka sprawy, zakładanie, wpisywanie danych.
• postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień,
• oględziny i opinie biegłych, świadkowie,
12. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń
13. Kary za zniszczenie i uszkodzenie zieleni - NOWE ZASADY.
14. Kary za usunięcie drzew bez zgłoszenia, i za usunięcie drzew po wniesieniu sprzeciwu.
15. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna.
16. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności.
17. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha