zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zmiany w organizacji systemu oświaty do wdrożenia w nowym roku szkolnym 2019/2020

13 wrzesień 2019 10:00-15:00

375 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM:
•    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
•    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
•    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Szanowni Państwo
Na nowy rok szkolny 2019/2020 zaplanowano kolejny pakiet zmian w systemie oświaty. Przyjęto około 18 zmian w ustawach, których konsekwencją będzie  wydanie 7 nowych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. To duże wyzwanie dla wszystkich zarządzających oświatą (samorządowców i dyrektorów szkół), bowiem muszą sfinalizować wcześniej planowane zadania wynikające z reformy strukturalnej, a także podjąć wiele wcześniej nieplanowanych decyzji wynikających ze zmian w wynagrodzeniach nauczycieli,  powrotu przepisów o ocenie pracy i awansie zawodowym nauczycieli sprzed września 2018 r., a także wdrożyć wiele nowych norm prawnych oczekujących na wdrożenie 1 września 2019 r. rozproszonych w licznych ustawach i rozporządzeniach.
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest wspólne omówienie zadań samorządowców i dyrektorów szkół wynikających z aktualnych zmian w organizacji systemu oświaty.Cele szkolenia:
1.    Usystematyzowanie wiedzy o zmianach w systemie oświaty obowiązujących od września 2019/2020 r.
2.    Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania nowego prawa w praktyce.
3.    Rozwijanie kompetencji zarządzania szkołami i lokalnymi systemami oświaty.

Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz samorządowcy pełniący nadzór nad organizacją oświaty samorządowej.

 


 

Program szkolenia:

Sesja pierwsza - Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli.

1.    Tryb podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli od września 2019/2020.
2.    Skutki prawne zmiany średniego wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019.
3.    Realizacja dodatkowego świadczenia dla młodych nauczycieli „na start”:
•    zasady przyznawania świadczeń;
•    wzór druku przyznania świadczenia.  
4.    Skutki prawne ustalenia minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo;
•    uchwały JST;
•    wzory druków przydziału wychowawstwa i dodatku za wychowawstwo.
5.    Wykaz stanu prawnego norm prawnych dotyczących wynagradzania nauczycieli – zadania dyrektora, zadania JST.


Sesja druga - Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli.


1.    Powrót do dotychczasowych zasad odbywania stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy:
•    powrót do dotychczasowych terminów;
•    powrót do oceny dorobku zawodowego;
•    przepisy przejściowe dotyczące aktualnie trwających staży.
2.    Nieplanowane zakończenia staży odbywanych przez nauczycieli stażystów- tryb działania dyrektora.
3.    Powrót do dotychczasowych zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli - stan prawny na dzień 1 września 2019.
4.    Zmiany w kwalifikacji spraw do postępowania dyscyplinarnego nauczycieli.
5.    Skutki prawne zmian w zapisach dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli kształcenia zawodowego.
6.    Delegacja prawna dla uchwał JST (gminy, powiaty) o tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycieli po zmianach – stan prawny na dzień 1 września 2019 r.
7.    Ograniczenie możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony – zasada liczenia ograniczenia.
8.    Dotacja na finansowanie doradztwa metodycznego w zakresie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli – doprecyzowanie przepisów.

Sesja trzecia - Inne zmiany w systemie oświaty i wynikające z nich zadania dla dyrektora i JST.

1.    Podjęcie uchwał wynikających z reformy strukturalnej  (gmina, powiat) – skutki prawne dla szkół.
2.    Wdrożenie ustawy o ochronie zdrowia uczniów- zadania dyrektora, zadania samorządu.
3.    Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole – arkusz przeglądu spełnienia warunków bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4.    Zadania priorytetowe polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 – jak przygotować szkoły i lokalne systemy oświaty do nadzoru w wyznaczonych obszarach.


Metody i formy pracy
1.    Seminarium z elementami wykładu.
2.    Kazuistyka problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Villa Pallas
ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha