zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej od 30 maja 2021 r. Postępowanie administracyjne w sprawach ustalania prawa i przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej. - online

28 październik 2021 10:00-14:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
• radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, OPS-y, inspekcje itp.)
• Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
• wykładowca, od 1994 r., wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych form opieki społecznej; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
• W latach 1998- 2020 wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych w latach 1999-2015.
• Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.


PROGRAM:

1. Ustawa o pomocy społecznej zmiany w przepisach - ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo-łecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 803)
• zmiany w zasadach ustalania dochodu,
• zasiłek okresowy podwyższenie max zasiłku,
• usługi opiekuńcze - kwalifikacje opiekunów i przyznawanie w trybie nagłym,
• nowe regulacje w zakresie kierowania do DPS i odpłatności,
• pomoc cudzoziemcom,
• zmiany we właściwości miejscowej,
• kontrakt socjalny z bezdomnym,
• nowe zadania pracowników socjalnych
2. Zasady przyznawania świadczeń, w tym:
A) Ustalanie dochodu i wyłączenia z dochodu - zmiany,
B) dochód z gospodarstwa rolnego,
C) pojęcie dochodu rodziny,
D) dochód z działalności gospodarczej.
3. Ustalanie przesłanek do nabycia prawa do pomocy społecznej w toku postępowania dowodowego.
4. Właściwość organu. Właściwość dla bezdomnych. Przekazywanie wg właściwości.
5. Założenia wywiadu środowiskowego oraz postępowanie w czasie stanu epidemii CO-VID 19 - zależność wniosku o pomoc do ustaleń w wywiadzie. Odmowa podopieczne-go na przeprowadzenie wywiadu.
6. Technika i metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego na tle pracy z klien-tem. Korzystanie z asysty policji.
7. Kontrakt socjalny- oraz wpływ na obowiązki stron kontraktu. Opłacanie składek.
8. Zasady ustalania dochodu na tle prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Dochód utracony, odliczenia od dochodu. Dochód z gospodarstwa rolnego.
9. Brak współdziałania podopiecznego, dysproporcja – możliwości orzekania na nieko-rzyść.
10. Szczególne sytuacje w postępowaniu dowodowym związane z poszczególnymi świadczeniami:
• pomoc doraźna - ubranie, odzież, nocleg.
• Zasiłek stały i problemy związane z ustalaniem przesłanek do jego przyznania.
• Pomoc celowa -
• Zasiłek okresowy
• Pomoc bezdomnym - noclegownie, ogrzewalnie, ośrodki wsparcia.
• Udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów wydatków na leczenie,
• usługi opiekuńcze
11. Kierowanie do domów pomocy społecznej, ustalenie odpłatności pokrywanie kosztów przez gminę i dochodzenie zwrotu wydatków,
12. Świadczenia nienależne – ustalanie i egzekucja,
13. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej- wpływ na postępowanie w pomocy społecznej.
• wszczęcie postępowania, określenie strony,
• terminy załatwiania spraw - instytucja ponaglenia.
• Doręczenia,
• Właściwość miejscowa w sprawach pomocy społecznej,
• postępowanie wyjaśniające,
• Decyzja administracyjna, składniki,
• postępowanie odwoławcze,
• Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej.


 

·         radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, OPS-y, inspekcje itp.)

·         Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

·         wykładowca, od 1994 r., wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych form opieki społecznej; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.

·         W latach 1998- 2020 wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych  w latach 1999-2015.

·         Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha