zaproponuj szkolenia

Kontrola zarządcza w jsfp dla początkujących (w tym harmonogram tworzenia obowiązkowych dokumentów)

19 czerwca 2024 10:00-13:00

420 zł netto

Informacje organizacyjne:
- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Wykładowca: ekonomista, praktyk z zakresu kontroli zarządczej odpowiedzialny za jej tworzenie oraz nadzór na stanowisku dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego , kierownik zespołu audytu wewnętrznego, certyfikowany audytor wewnętrzny, główny księgowy w banku, zastępca dyrektora finansowego odpowiedzialna za budżet zadaniowy oraz tworzenie systemu mierników, obecnie dyrektor wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców. Pomysłodawca połączenia kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym. Wykładowca akademicki na wydziale prawa i ekonomii z zakresu kontroli w administracji i kontroli zarządczej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Wyższej Szkole Administracji Publicznej, Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Trener szkoleń od 20 lat z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, kontroli w administracji, zarządzania czasem. Autor publikacji w kwartalniku Optimum.

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie czynności oraz dokumentów wymaganych na początku roku oraz przypomnienie dokumentacji tworzonej na koniec roku.

Istnieje również możliwość skonsultowania dokumentów już istniejących w jednostkach oraz zapoznanie się z wzorami dokumentacji prezentowanymi przez długoletniego praktyka i trenera po szkoleniu.

Adresaci szkolenia:
• kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych),
• główni księgowi,
• kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
• pracownicy wspierający działania kierowników,
• osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kontrola zarządcza podstawy prawne
a. Ustawa o finansach publicznych
b. Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady
c. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą zarządczą
d. Standardy kontroli zarządczej
e. Standardy międzynarodowe – model COSO
f. Niezbędne dokumenty i ich podsumowanie oraz harmonogram tworzenia w ciągu roku.
g. Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zrządzania ryzykiem

2. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych

3. Standardy kontroli zarządczej w praktyce
a. Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe i zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników w związku z delegowanymi zadaniami)
- Wartości etyczne
- Kompetencje zawodowe
- Ocena pracownicza
- Wartościowanie stanowisk pracy
- Podnoszenie kwalifikacji
- Struktura organizacyjna
- Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności

b. Zarządzanie ryzykiem (praktyczne przykłady celów, zadań oraz mierników w zakresie kontroli zarządczej dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, różnice między miernikiem a wskaźnikiem)
- Określenie misji, celów, zadań jednostki Standardy 6 i 7
- Definicja zarządzania ryzykiem (sposoby realizacji, metody)
- Identyfikacja, analiza, ocena ryzyk, (praktyczne przykłady z jst w zakresie przykładowych ryzyk oraz analizy i wyceny)
- Rejestry ryzyka (przykłady)
- Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych (RODO)

c. Mechanizmy kontroli (co warto wykorzystać projektując system kontroli zarządczej)
- Nadzór
- Ciągłość działania
- Ochrona zasobów
- Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych
- Ochrona systemów informatycznych
- Mechanizmy kontroli związane z RODO

d. Informacja i komunikacja
- Bieżąca informacja
- Komunikacja wewnętrzna
- Komunikacja zewnętrzna

e. Monitorowanie i ocena (omówienie praktycznych sposobów dokumentowania kontroli zarządczej) Standardy 19, 20
-  Samoocena kontroli zarządczej (jak przeprowadzić – wzory kwestionariuszy samooceny)
-  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

4. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej.
a. Monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość
b. Praktyczne przykłady z mierników jednostek sektora finansów publicznych.

5. Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych oraz celów szczegółowych
a. Odpowiednie ustalenie zadań służących osiągnięciu założonych celów – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości)
b. Określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności
c. Praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek oraz dokumentów

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha