zaproponuj szkolenia

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Wybrane zagadnienia z praktyki zarządców dróg Szkolenie on-line

01 czerwiec 2021 09:00-12:00

260 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych

 

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (oddziały i rejony GDDKiA).

 

Program:

1. Zmiany w ustawie o drogach publicznych obowiązujące od 13 marca 2021 r.:
• nowe zasady wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t;
• rola zarządcy drogi;
• uchwała rady gminy w sprawie ustanowienia strefy z zakazem ruchu w/w pojazdów;
• kryteria stosowania zakazu;
• zwolnienie z obowiązku przestrzegania zakazu;
• kontrola przestrzegania przez korzystających z dróg publicznych w/w zakazów oraz dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej;
• zasady stosowania kar pieniężnych za naruszenie przepisów w zakresie ruchu pojazdów o określonej wartości dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej.
2. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
3. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym. Podstawy odmowy wydania zezwolenia.
4. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót budowlanych i zasady ustalania opłat,
5. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
6. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
7. Opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej.
8. Wydawanie nakazu przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,
9. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
10. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.
11. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha