zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Egzekucja podatków, opłat i niepodatkowych należności publicznoprawnych w gminach i związkach międzygminnych po nowelizacji od dnia 30 lipca 2020 roku

03 czerwiec 2020 10:00-14:00

245 zł netto

Data szkolenia:

3.06.2020

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

1.06.2020

 

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znoweli-zowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku oraz 11 września 2019 roku) a także projektowanych przepisów rozporządzania Ministra Fi-nansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych i w sprawie wezwania zo-bowiązanego do złożenia oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanych składnikach majątko-wych i źródłach dochodu, w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Pierwsze zmiany weszły w życie już od 1 stycznia 2020 r., 1 marca 2020 r., zaś następne od dnia: 30 lipca 2020 roku, 20 lutego 2021 roku oraz 1 stycznia 2022 r.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania za-dań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Między-narodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpi-sany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w czasie pandemii SARS-Cov2 , czyli jak za-stosować przepis art. 15zzs ustawy TA 1.0 i 2.0.
2. Nowe zasady sporządzania i wystawiania upomnień, a m. in.
a) wymagania z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
b) wymagania z przepisów RODO;
c) zawartość upomnienia od dnia 30 lipca 2020 roku i od dnia 20 lutego 2021 r.
d) jakie upomnienie ma być podpisane, a w jakich podpis nie jest wymagany;
e) przedawnienie kosztów upomnienia – na jakich zasadach;
f) aktualność wystawionego upomnienia wystawionego i doręczonego przed zmianą ustawy;
g) katalog przypadków, w których wierzyciel nie jest obowiązany do sporządzenia i dorę-czenia zobowiązanemu upomnienia;
h) połączenie upomnienia z zawiadomieniem o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należno-ści Publicznoprawnych.
3. Nowa zasada ogólna w zakresie współpracy: wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności, a m. in.:
a) obowiązki informacyjne wierzyciela;
b) zawartość informacji wierzyciela;
c) zasady współpracy pomiędzy organami egzekucyjnymi;
d) współpraca pomiędzy organem egzekucyjnym a dłużnikiem zajętej wierzytelności.
4. Poszukiwanie majątku zobowiązanego oraz oświadczenie zobowiązanego jako warunek dla postępowania egzekucyjnego wobec osoby trzeciej.
5. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji:
a) wymagania dla wniosku w myśl przepisów KPA;
b) pierwotny tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy (w jakich sytuacjach będzie należało sporządzić kolejny tytuł wykonawczy); wzór kolejnego tytułu wykonawczego;
c) informacja wierzyciela w przypadku ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjne-go, umorzonego z przyczyn tzw. „nieściągalności” zobowiązanego;
d) wykazanie kwot w tytule wykonawczym.
6. Rodzaje tytułów wykonawczych:
a) Pierwotny TW;
b) Ponowny TW;
c) Kolejny TW;
d) Dalszy TW;
e) Zmieniony TW
f) Elementy tytułu wykonawczego, w tym: identyfikatory zobowiązanego; pouczenie o skutkach niezawiadomienia o zmienia adresu; pouczenie dla małżonka zobowiązane-go o jego prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.
g) Nadanie klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji w przypadku: wierzyciel = organ eg-zekucyjny.
7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji (nowa definicja, określenie momentu krytycznego).
8. Tryb i zasady przekazywania dokumentów do organu egzekucyjnego / rodzaje podpisów jakimi mogą dokumenty zostać zaopatrzone.
9. Badanie dopuszczalności egzekucji i konsekwencje tej czynności; działania wierzyciela. Przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji, i co dalej….
10. Sprzeciw małżonka współodpowiadającego za dochodzone zaległości:
a) Tryb, zasady i termin na wniesienie sprzeciwu;
b) Zadania wierzyciela w rozpoznaniu sprzeciwu;
c) Konsekwencje wydanego postanowienia w sprawie rozpoznania sprzeciwu.
11. Zarzuty zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym:
a) Przesłanki wnoszenia zarzutów;
b) Tryb, zasady i termin na wniesienie zarzutu;
c) Zadania wierzyciela w rozpoznawaniu zarzutów;
d) Konsekwencje wydanego postanowienia w sprawie rozpoznania zarzutów.
12. Obowiązki dla zobowiązanego informowania o zmianie miejsca zamieszkania / adresu siedziby oraz konsekwencje z tym związane.
13. Oświadczenie o posiadanym majątkowy i źródłach dochodu; wezwanie wierzyciela, pou-czenia, treść i istota oświadczenia. Odpowiedzialność karna składającego.
14. Skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego. Podstawa skargi, postanowie-nie w sprawie skargi, konsekwencję wniesienia skargi.
15. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Dopuszczalność skargi; konse-kwencję wniesienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.
16. Nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego; Wydawane orze-czenia w sprawie umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
17. Nowe zasady umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na tzw. bezskuteczność; konsekwencje i możliwości dalszego prowadzenia postępowania w takiej sytuacji prawnej i faktycznej. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej.
18. Nowa funkcja procesowa w postępowaniu egzekucyjnym – wyręczyciel, czyli, kto, kiedy i na jakich zasadach może wykonać zobowiązanie pieniężne za zobowiązanego.
19. Nowe zasady ustalenia i poboru kosztów egzekucyjnych: opłata manipulacyjna; maksy-malna wysokość opłat egzekucyjnych; powstanie obowiązku zapłaty opłat egzekucyjnych; likwidacja opłaty komorniczej stała opłata za czynność egzekucyjną w postępowaniu eg-zekucyjnym należności pieniężnych.
20. Nowy katalog wydatków egzekucyjnych.
21. Zasady pokrywania kosztów egzekucyjnych: kiedy koszty ponosi zobowiązany, a kiedy je ponosi wierzyciel; rezygnacja z obciążania kosztami wierzyciela.
22. Postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.
23. Umorzenie kosztów egzekucyjnych. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych. Rozło-żenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych.
24. Przedawnienie zapłaty kosztów egzekucyjnych. Przedawnienie obowiązku zwrotu kosz-tów egzekucyjnych. Przerwanie terminu przedawnienia.
25. Sposoby zapłaty egzekwowanej należności.
26. Odpowiedzialność porządkowa – wysokość kary porządkowej za odmowę udzielenia wie-rzycielowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej.
27. Prawny obowiązek wierzyciela ujawnienia wszczętego i nie zakończonego postępowania egzekucyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym…


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha