zaproponuj szkolenia

Online: Doręczenia elektroniczne

11 czerwca 2024 09:00-13:00

280 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m.in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


PROGRAM:
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące doręczeń elektronicznych
1) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
2) Przepisy wykonawcze do ustawy
3) Kodeks Postępowania Administracyjnego
II. Zakres regulacji i wdrażanie e-doręczeń
1) Usługi doręczenia elektronicznego i hybrydowego
2) Adres do doręczeń elektronicznych i baza adresów - zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy
3) Zarządzanie skrzynką doręczeń
4) Operator wyznaczony i jego obowiązki
5) Wymogi techniczne i organizacyjne
6) Wyjątki od doręczenia elektronicznego
III. Doręczenia elektroniczne w jednostkach administracji publicznej
1) Definicje i skutki prawne rozumienia dokumentu elektronicznego, dowodu doręczenia
2) Wnoszenie pism do urzędu – wymogi formalne i wynikające z wewnętrznych unormowań,
3) Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej,
4) Zmiany w prowadzeniu dokumentacji w zakresie: rejestracji, obiegu i przysłania dokumentacji,
5) Data doręczenia do urzędu,
6) Potwierdzenie odbioru w wersji elektronicznej i papierowej
IV. Procedura doręczenia
1) Znacznie posiadania wpisu do bazy adresów do doręczeń,
2) Doręczenie elektroniczne,
3) Doręczenie hybrydowe,
4) Pozostałe sposoby doręczeń
V. Co zmieni e-doręczenie w pracach urzędów i organów
1) Kwestia wyboru sposobu prowadzenia korespondencji – postać papierowa czy elektroniczna?
2) Szansa na skuteczniejsze doręczenia bez konieczności osobistego kontaktu i oczekiwania na usługi operatorów pocztowych,
3) Integracja doręczeń elektronicznych z systemem EZD.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha