zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle ustawy o finansach publicznych oraz w świetle protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.

25 kwiecień 2023 09:00-13:00

310 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski WODR, PSSE, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji, Centrum Sztuki.
Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli zarządczej. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji zadań jednostki. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem oraz zwrócenie uwagi na ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej instytucji. Szkolenie umożliwi również realizację celu ujednolicania wiedzy i standaryzacji wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Omówione zostaną również dobre praktyki oraz rola, zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej oraz obszary i sytuacje w których najczęściej dochodzi do błędów i naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych.


ADRESACI:
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, przedszkoli, służby zdrowia, instytucji kultury, dyrektorzy komórek organizacyjnych, skarbnicy, główni księgowi, audytorzy wewnętrzni, koordynatorzy i inni pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostce.


PROGRAM:
1.    Definicja kontroli zarządczej,
2.    Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, kontrolą finansową a audytem,
3.    Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów,
4.    Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium:
-    oszczędności,
-    efektywności,
-    skuteczności
5.    Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej,
6.    Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia,
7.    Omówienie standardów kontroli zarządczej,
8.    Elementy kontroli zarządczej,
9.    Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej,
10.    Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki,
11.    Czy kierownik powołując koordynatora lub zespół ds. kontroli zarządczej wyzbywa się odpowiedzialności?
12.    Określenie obszarów odpowiedzialności,
13.    Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej,
14.    Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych,
15.    Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań,
16.    Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
17.    Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja,
18.    Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej,
19.    Kontrola zarządcza - wyznaczanie celów a kompetencje jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych – odpowiednia dokumentacja,
20.    Nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej,
21.    Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej,
22.    Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych:
-    organizacja jednostki – statut - regulamin jednostki - schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,
-    kontrola i obieg dokumentów,
-    zasady (polityki) rachunkowości,
-    pełnomocnictwa i upoważnienia,
-    rejestr druków ścisłego zarachowania,
-    kasa i pogotowie kasowe,
-    gospodarka nieruchomościami,
-    inwentaryzacja,
-    ZFŚS,
-    PKZP,
-    KŚT
23.    Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej,
24.     Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć?
25.    Najczęściej popełniane błędy z zakresu powierzania zadań i odpowiedzialności,
26.    Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ,
27.    Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle dyscypliny finansów publicznych,
28.    Wzór sprawozdania rocznego z przebiegu Kontroli Zarządczej,
29.    Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha