zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle Ustawy o finansach publicznych, Polskiego Ładu oraz w świetle protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF

21 wrzesień 2022 09:00-13:00

260 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski WODR, PSSE, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji, Centrum Sztuki. Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli zarządczej. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji zadań jednostki. Szkolenie umożliwi realizację celu ujednolicania wiedzy i standaryzacji wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Omówione zostaną również dobre praktyki oraz rola, zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej jak również obszary i sytuacje w których.


ADRESACI:
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, przedszkoli, służby zdrowia, instytucji kultury, dyrektorzy komórek organizacyjnych, skarbnicy, główni księgowi, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, koordynatorzy i inni pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostce.


PROGRAM:
1. Definicja kontroli zarządczej,
2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, kontrolą finansową a audytem,
3. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów,
4. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium:
- oszczędności,
- efektywności,
- skuteczności
5. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej,
6. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia,
7. Omówienie standardów kontroli zarządczej,
8. Elementy kontroli zarządczej,
9. Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej,
10. Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki,
11. Określenie obszarów odpowiedzialności,
12. Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej,
13. Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych,
14. Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań,
15. Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
16. Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja,
17. Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej,
18. Kontrola zarządcza w 2021 r. po zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych. Nowe podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych.
19. Błędy w dokumentach dotyczących kontroli zarządczej,
20. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej,
21. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej,
22. Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych:
- organizacja jednostki – statut - regulamin jednostki - schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,
- kontrola i obieg dokumentów,
- zasady (polityki) rachunkowości,
- pełnomocnictwa i upoważnienia,
- rejestr druków ścisłego zarachowania,
- kasa i pogotowie kasowe,
- gospodarka nieruchomościami,
- inwentaryzacja,
- ZFŚS,
- PKZP,
- KŚT
11.Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej,
12. Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć?
13. Najczęściej popełniane błędy z zakresu powierzania zadań i odpowiedzialności,
14. Złamanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w świetle znowelizowanej ustawy o dyscyplinie finansów publicznych,
15. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ,
16. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle dyscypliny finansów publicznych ORAZ NOWEGO POLSKIEGO ŁADU,
17. Wzór sprawozdania rocznego z przebiegu Kontroli Zarządczej za 2021 r.
18. Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha