zaproponuj szkolenia

Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli

19 sierpień 2022 10:00-14:00

270 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie najczęstszych błędów i nieprawidłowości stwierdzanych przez sądy administracyjne i Samorządowe Kolegia Odwoławcze, a także przez RIO i wojewodów, w obszarze ustalania i egzekucji opłat adiacenckich. Za podstawę omawiania zagadnień szkoleniowych będzie służyć aktualne orzecznictwo sądów oraz wystąpienia właściwych organów nadzoru i kontroli. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, co pozwoli na przedstawienie istotnych zagadnień w ujęciu praktycznym, na podstawie stanów faktycznych objętych omawianymi wyrokami.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich.


PROGRAM:
1. Uchwały wprowadzające stawki procentowe opłat adiacenckich:
- Jakich zapisów i postanowień nie powinna zawierać uchwała w sprawie opłat adiacenckich. Granice kompetencji rady w zakresie kształtowania prawa miejscowego dotyczącego opłat.
- Czy rada gminy może różnicować stawki opłaty adiacenckiej dla określonych typów nieruchomości lub rodzajów inwestycji?
- Czy stawka procentowa opłaty adiacenckiej może być uznana za zbyt niską?
- Czy uchylenie uchwały ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej może być uznane za nieważne przez sąd administracyjny?
- Czy zbycie nieruchomości przez właściciela oraz zysk z takiego zbycia (lub jego brak) może stanowić przesłankę ustalenia opłaty adiacenckiej?

2. Prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich
- Termin na wszczęcie postępowania oraz termin wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencka. Czy uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia grozi przekroczeniem przez organ ustawowego terminu?
- W jaki sposób na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej wskazać datę, od której było możliwe korzystanie z urządzenia lub z drogi?
- Czy istnieją negatywne przesłanki wszczęcia postępowania o ustalenie opłat adiacenckich? Czy organ może nie wszczynać postępowania jeżeli stwierdzi, że wartość nieruchomości nie wzrosła /nie mogła wzrosnąć albo wysokość opłaty nie pokryje kosztów postępowania?
- Wyłączenia z możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej: nieruchomość rolna i leśna oraz mieszany sposób przeznaczenia/wykorzystywania nieruchomości (częściowo rolny lub leśny) i jego wpływ na wszczęcie postępowania.
- Jakie inwestycje nie pozwalają na ustalenie opłat adiacenckich (np. remont i rozbudowa drogi)?
- Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia stronie udziału w postępowaniu. Jakie działania i zaniechania organu mogą doprowadzić do uchylenia decyzji ustalającej opłatę adiacencka?
- Małżonkowie, współwłaściciele i osoby prawne jako strony postępowania. Odrębności i szczególne regulacje.
- Zbycie nieruchomości przed ustaleniem opłaty adiacenckiej – zasady ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za uiszczenie opłaty.
- Śmierć właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej – czy organ może wszcząć i kontynuować postępowanie z udziałem spadkobierców, czy postępowanie należy umorzyć? W jakich przypadkach opłata adiacencka może obciążać spadkobierców właściciela nieruchomości?
- W jaki sposób zgodnie z prawem wskazać termin płatności opłaty adiacenckiej? Czy brak wskazania terminu uniemożliwia egzekucję opłaty? Jaka jest podstawa prawna naliczenia, naliczanie odsetek za zwłokę oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty ustalonej opłaty adiacenckiej?
- Wygaśnięcie prawa do naliczenia opłaty adiacenckiej a przedawnienie wymagalnej należności publicznoprawnej stanowiącej naliczoną opłatę - jakie powinny być działania organu w obu przypadkach?.
- Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu?
- Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
- Wyłączenie z naliczenia opłat nieruchomości rolnych i leśnych – omówienie praktycznego stosowania przepisów oraz aktualnego orzecznictwa.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha