zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prawo pracy w okresie zagrożenia epidemicznego (w tym zmiany wprowadzane przez tzw. tarczę 4.0)

26 czerwiec 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 13.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

Termin nadsyłania zgłoszeń:

25.06.2020

 

Cel szkolenia:

Uwaga: Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani, między innymi, z najnowszymi zmianami wprowadzanymi w ramach „tarczy 4.0” dotyczącymi: urlopów wypoczynkowych, odpraw
i odszkodowań, „delegowania” pracowników samorządowych, działalności socjalnej, zakazu konkurencji, obniżania wymiaru czasu pracy i przestoju ekonomicznego, dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, pracy zdalnej, dodatkowego zasiłku opiekuńczego, świadczenia postojowego!  Podczas szkolenia będą także przedstawione założenia w sprawie „bonu turystycznego”!


 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracodawców, pracowników działów kadr i płac w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, podmiotach leczniczych, biurach rachunkowych


Informacje o prowadzącym:

• praktyk z wieloletnim doświadczeniem; przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy,
• wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
• autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
• specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


PROGRAM SZKOLENIA

1. Urlop wypoczynkowy i zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy oraz powinności pracodawcy w zakresie BHP w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19:
• Czy pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania „urlopu zaległego”
i urlopu bieżącego ze względu na zagrożenie SARS-CoV-2?
• Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie kwarantanny lub izolacji domowej.
• Uprawnienia przysługujące ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dziecko.
• Jakie powinności obciążają pracodawcę w zakresie zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidulanej i środków higieny osobistej w obliczu zagrożenia koronawirusem (środki dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki, kombinezony)?
• Profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.
• Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP w okresie zagrożenia COVID-19.

2. Warunki uelastycznienia przepisów czasu pracy w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2.
• Dopuszczalność skracania dobowego i tygodniowego odpoczynku pracowników.
• Możliwość wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy z okresem rozliczeniowym czasu pracy do 12 miesięcy.
• Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.
• Możliwości zmian systemu i rozkładu czasu pracy w przedsiębiorstwach „infrastruktury krytycznej”.
• Ograniczenia uprawnień pracownika w przedsiębiorstwie lub stacji należących do „struktury krytycznej”.
• Jak potwierdzać „przybycie i obecność w pracy” oraz ewidencjonować czas pracy pracowników w okresie świadczenia pracy zdalnej?

3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia za pracę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.
• Ustalenie wynagrodzenia postojowego.
• Wysokość wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w związku
z COVID-19.
• Wynagrodzenie pracownika w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy (do 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu) przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia SARS-CoV-2.
• Porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
• Czy dopuszczalne jest łączenie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy lub innych instytucji przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej?
• Ograniczenia potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń służących powstrzymaniu koronawirusa.

4. Zmiana warunków pracy i płacy pracowników ze względu na sytuację finansową pracodawcy (nie spełniającego wymogu spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu ustawy z 2 marca 2020 r.) na podstawie regulacji Kodeksu pracy.
• Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy na podstawie art. 9^1 Kodeksu pracy.
• Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części Zakładowego lub Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy na podstawie art. 241^27 Kodeksu pracy.
• Zmiana warunków umów o pracę pracowników na podstawie art. 23^1a Kodeksu pracy.

5. Pozostałe szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy 3.0).
• Forma i treść polecenia pracodawcy w sprawie wykonywania pracy zdalnej?
• Wydłużanie i skracanie okresu wykonywania pracy zdalnej.
• Warunki wypłaty świadczenia postojowego osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.
• Zwolnienie „mikro przedsiębiorców” i „małych” przedsiębiorców z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
• Wynagrodzenie pracownika za czas świadczenia pracy w trakcie kwarantanny.

6. Zmiany prawa pracy wynikające z ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarczy 4.0) oraz inne projektowane nowelizacje w obszarze prawnej ochrony pracy.
• Warunki obniżenia czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
• Nowa możliwość ubiegania się przez pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, w następstwie wystąpienia COVID-19, o środki z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym czy obniżonym wymiarem czasu pracy.
• Nowe zasady dotyczące udzielania pracownikowi przez pracodawcę „zaległego” urlopu wypoczynkowego.
• Obniżenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi (zleceniobiorcy) w związku z rozwiązaniem umowy.
• Uprawnienie pracodawcy do zawieszenia obowiązków dotyczących tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych.
• Prawo do 7 dniowego wypowiedzenia przez strony umowy o zakazie konkurencji, obowiązującym po ustaniu stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego.
• Doprecyzowanie warunków wykonywania pracy zdalnej (w tym ewidencjonowanie czynności).
• Zmodyfikowane warunki nabycia prawa do świadczenia postojowego.
• „Bon turystyczny” - nowe „narzędzia” działalności socjalnej.

7. Konsultacje z prowadzącym szkolenie.


 

Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha