zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Przygotowanie do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 rok

23 lutego 2023 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Praktyk, od ponad 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
-    Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku,
-    Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
-    Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
-    Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie zmian w podstawach prawnych w zakresie finansów publicznych  mających wpływ na prawidłowe zamknięcie roku, a także czynności właściwych związanych z zakończeniem roku 2022, oraz przygotowanie do sporządzenia rocznej sprawozdawczości finansowej za rok 2022 - analiza wzorów sprawozdań i powiązanie danych sprawozdawczych z prawidłowo prowadzoną księgowością budżetową.


ADRESACI:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów jednostek, dyrektorów finansowych, skarbników, głównych księgowych, kwestorów, pracowników działów księgowości.


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne w zakresie finansów publicznych  mające wpływ na prawidłowe zamknięcie roku.
2.    Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość jednostki budżetowej.
3.    Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej.
4.      Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jednostki
-    Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
-    Formy i metody inwentaryzacji.
-    Etapy inwentaryzacji.
-    Różnice inwentaryzacyjne i sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych.
-    Odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji.
5.    Czynności właściwe związane z zakończeniem roku 2022
-    Weryfikacja księgowania i rozliczenia dochodów i wydatków budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe.
-    Weryfikacja księgowania należności budżetowych podatkowych, należności publicznoprawnych  niepodatkowych, należności cywilnoprawnych oraz weryfikacja prawdopodobieństwa ich   uzyskania.
-    Weryfikacja księgowania zobowiązań budżetowych i zaangażowania budżetu.
-    Weryfikacja księgowania aktywów trwałych i obrotowych oraz typowe nieprawidłowości występujące w jednostkach w zakresie przepisów dotyczących zasad zarządzania mieniem.
6.    Przygotowanie do sporządzenia rocznej sprawozdawczości finansowej za rok 2022 - analiza wzorów sprawozdań i powiązanie danych sprawozdawczych z prawidłowo prowadzoną księgowością budżetową.
-    Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
-    Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego.
-    Rachunek zysków i strat.
-    Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
-    Informacja dodatkowa.
7.    Zdarzenia  po dniu bilansowym.
8.    Obowiązek publikacji sprawozdań.
9.    Pytania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha