zaproponuj szkolenia

Online: Zasady nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli

28 listopad 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Prawnik, prawem pracy zajmuje się od 16 lat, a prawem oświatowym od 12 lat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych na Uczelni Łazarskiego. Współautor renomowanego Komentarza do Karty Nauczyciela, który ukazał się (2 wydanie) w roku 2020 nakładem jednego z największych wydawnictw prawniczych w Polsce – C.H.Beck. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego, w tym mobbingu, dyskryminacji, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prawnej ochrony osób wykonujących zawód nauczyciela. Koordynował obsługę największego sporu zbiorowego w sektorze edukacji w ostatnich latach. Ostatnio z sukcesem przeprowadził proces przekształceń związków zawodowych w posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne związku zawodowego.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestniczkom i uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zasad zatrudniania nauczycieli. W ramach kursu uczestniczki i uczestnicy uzyskają niezwykle istotną wiedzę dotyczącą zasad nawiązywania stosunków pracy z nauczycielami na czas określony i nieokreślony z uwzględnieniem wyjaśnienia okoliczności umożliwiających zatrudnienie na podstawie terminowej umowy o pracę. W treściach przekazywanych podczas szkolenia uwzględniono zapisy nowelizacji Karty Nauczyciela dokonanej ustawą z 5 sierpnia 2022 r., która weszła w życie 1 września 2022 r. Program szkolenia obejmuje ponadto zagadnienia związane ze zmianą istniejącego już stosunku pracy z podziałem na stosunki pracy nawiązane na podstawie umowy i pracę i mianowania. Kurs obejmie również zagadnienia dotyczące rozwiązania stosunku pracy w tym w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z arkusza organizacyjnego szkoły, przedszkola i placówki oświatowej która determinuje ocenę prawidłowości działania pracodawcy w zakresie rozwiązania stosunku pracy. W szczególności omówione zostaną zagadnienia związane z pojęciem „zmian organizacyjnych” umożliwiających legalne wypowiedzenie stosunku pracy. W trakcie szkolenia powyższe kwestie omówione zostaną zarówno w stosunku do jednostek systemu oświaty w których organizacji przewidziano ferie, jak i takich w których organizacji nie ma ferii (tzw. placówek nieferyjnych). Podczas szkolenia omówione zostanie również współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową działającą w szkole (placówce, przedszkolu) oraz  konsekwencje wadliwego rozwiązania stosunku pracy.


ADRESACI:
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Osoby zajmujące się obsługą kadrową ww. jednostek systemu oświaty.


PROGRAM:
1.    Wstęp. Omówienie celów szkolenia i poznanie oczekiwań uczestniczek i uczestników.
2.    Podstawy zatrudnienia nauczycieli – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i na podstawie mianowania. Omówienie różnić i charakteru prawnego obu instytucji.
3.    Zasady zatrudniania nauczycieli – kiedy zatrudnia się na podstawie mianowania, a kiedy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
4.    Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę na czas określony, w szczególności wyjaśnienie pojęcia „organizacja nauczania” użytego w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. W tym kontekście zostanie również omówiona zmiana dotycząca zatrudnia nauczycieli na czas określony, wprowadzona do Karty Nauczyciela od 1 września 2019.
5.    Zmiana warunków pracy nauczycieli
a)    zmiana treści stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w szkołach i placówkach publicznych (prowadzonych i nieprowadzonych przez JST),
b)    zmiana treści stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.
6.    Zmiany treści stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z arkusza organizacyjnego szkoły, przedszkola, placówki:
a)    zmiana stanowiska pracy nauczyciela (wyjaśnienie pojęcia „stanowisko pracy”),
b)    zmiana wymiaru etatu nauczyciela (odrębnie dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę).
7.    Wypowiedzenie stosunku pracy – wyjaśnienie pojęcia i skutków prawnych wypowiedzenia ze szczególnym uwzględnieniem różnicy między legalnością a skutecznością wypowiedzenia.
8.    Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi – kiedy jest możliwe w związku ze zmianami organizacyjnymi, a kiedy z innych przyczyn.
9.    Rozwiązanie stosunku pracy z powodów organizacyjnych określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela. Wyjaśnienie poszczególnych przesłanek umożliwiających legalne wypowiedzenie.
10.    Termin wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.
11.    Skutki wypowiedzenia stosunku pracy – odprawy i ich wysokość oraz przesłanki zwrotu odprawy.
12.    Stan nieczynny nauczyciela. Kiedy nauczyciel może z niego skorzystać i jakie uprawnienia w stosunku do nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym ma dyrektor szkoły i placówki oświatowej. Kiedy warto skorzystać ze stanu nieczynnego.
13.    Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela z innych przyczyn, niż kwestie organizacyjne – omówienie regulacji art. 23 KN:
a)    rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
b)    rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia.
14.    Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową reprezentującą nauczyciela:
a)    jakie wymogi musi spełniać organizacja związkowa, aby pracodawca był zobowiązany do współdziałania z nią zwłaszcza w kontekście zmian w ustawie o związkach zawodowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.,
b)    uprawnienia organizacji związkowej w czasie ruchu służbowego.
13.    Wycofanie wypowiedzenia stosunku pracy (zarówno wypowiedzenia definitywnego, jak i zmieniającego) oraz zwiększenie wymiaru etatu nauczyciela, który wcześniej wyraził zgodę na jego zmniejszenie – kiedy dyrektor szkoły i placówki musi tego dokonać?
14.    Roszczenia przysługujące nauczycielowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy – kiedy można domagać się przywrócenia do pracy, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy i odszkodowania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha