zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów - zadania szkoły/przedszkola

01 październik 2020 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo,
Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia jest statutowym zadaniem każdej publicznej i niepublicznej szkoły/przedszkola, a także obowiązkiem każdego nauczyciela. W opublikowanych przez Ministra Edukacji Narodowej „Kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021” wskazane zostały zadania do kontroli i monitorowania przez Kuratora Oświaty, w tym:
-    „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub
w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
-    „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”;
Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, które wyjaśnia wszystkie aspekty realizacji tych zadań przez szkołę.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


ADRESACI SZKOLENIA:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w systemie oświaty, organy prowadzące szkoły i przedszkola, wszyscy zainteresowani.


CEL SZKOLENIA:
1.    Przekazanie uporządkowanej wiedzy o rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole/przedszkolu.
2.    Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3.    Kształtowanie postaw gotowości do pełnego wdrożenia omawianych zadań szkoły/przedszkola.


METODA I FORMA PRACY:
Metoda asymilacji wiedzy na podstawie przykładów skutecznych działań, Seminarium z elementami wykładu i prezentacji wzorów do zastosowania.


PROGRAM:
I.    Wyrównie szans edukacyjnych uczniów zadaniem każdej szkoły/przedszkola.
1.    Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów podstawą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia specjalnego i pracy z uczniem zdolnym.
2.    Obserwacja pedagogiczna realizowana w toku bieżącej pracy podstawą skutecznego wsparcia ucznia w rozwoju.
3.    Obowiązek dostosowanie programów nauczania i wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb uczniów – zadaniem każdego nauczyciela.
4.    Dostosowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego do zróżnicowanych potrzeb uczniów – zadaniem każdej szkoły.
5.    Formy indywidualizacji kształcenia przewidziane w systemie oświaty - przykłady racjonalnych rozwiązań:
a)    nauczanie indywidualne;
b)    zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
c)    organizacja zajęć w grupie do 5 uczniów;
d)     indywidualny program i toku nauki.
6.    Dokumentacja szkoły z zakresu uwzględniania zróżnicowanych potrzeb uczniów.
II.    Organizacja pracy szkoły/przedszkola z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów.
1.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenie specjalnego i praca z uczniem zdolnym - zadaniem każdej szkoły/przedszkola - wzór zapisów w statucie.
2.    Kadrowe aspekty zatrudniania specjalistów w szkole/przedszkolu - wzór zapisów w statucie.
3.    Współdziałanie szkoły/przedszkola z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży- wzór zapisów w statucie.
4.    Budowanie odpowiedzialności wszystkich nauczycieli za skuteczne rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb uczniów w trybie nadzoru pedagogicznego, oceny pracy nauczycieli i stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha