zaproponuj szkolenia

Prawo pracy w samorządzie terytorialnym - SZKOLENIE STACJONARNE BIAŁYSTOK

14 czerwca 2024 09:30-15:30

620 zł netto

Informacje o prowadzącym szkolenie: dr Karol Łapiński

 • przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem;
 • wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
 • autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
 • specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).

Cel szkolenia:

 1. Omówienie najważniejszych przepisów prawa pracy obowiązujące w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym dotyczące:
  • rodzajów umów o pracę,
  • rozwiązania stosunku pracy,
  • wydania świadectwa pracy,
  • czasu pracy,
  • wynagrodzenia za pracę,
  • urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy.
 2. Zapoznanie z innymi wybranymi, znowelizowanymi (w tym od 26.04.2023 r.) lub projektowanymi przepisami prawa pracy.
 3. Przedstawienie obowiązujących regulacji prawnej ochrony pracy oraz ich praktyczne konsekwencje, w oparciu o orzeczenia sądowe oraz interpretacje urzędowe (w tym MRPiPS, PIP).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 

1. Zatrudnianie pracowników samorządowych na podstawie umów o pracę.

 • Umowy o pracę zawierane z pracownikami samorządowymi w 2024 r.
 • Ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony z pracownikiem samorządowym.
 • Zawarcie umowy o pracę i termin potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków od 26.04.2023 r.
 • Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia po nowemu (art. 29 § 3 KP) od 26.04.2023 r.
 • Prawo pracownika samorządowego do równoległego zatrudnienia u innego pracodawcy?
 • Wniosek pracownika o korzystniejszą formę zatrudnienia; jego znaczenie i obowiązki pracodawcy.

 

2. Ustanie stosunku pracy i wydanie świadectwa pracy.

 • Powszechna ochrona stosunku pracy istniejącego na podstawie umowy o pracę na czas określony od 26.04.2023 r.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
 • Uchylenie się przez pracodawcę od oświadczenia o zwolnieniu pracownika samorządowego z obowiązku świadczenia pracy.
 • Termin wydania świadectwa pracy.
 • Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy i wystąpienie do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania
 • Treść świadectwa pracy po ostatnich nowelizacjach.
 • Wykroczenia związane z niewydaniem i nieterminowym wydaniem świadectwa pracy.

 

3. Zarządzanie czasem pracy pracowników samorządowych w 2024 r.

 • Systemy, rozkłady oraz okresy rozliczeniowe czasu pracy w samorządzie terytorialnym.
 • Tzw. indywidualny i ruchomy rozkład czasu pracy w samorządzie terytorialnym.
 • Doba pracownicza pracowników samorządowych.
 • Odpoczynki oraz przerwy w pracy od 26.04.2023 r.
 • Rozszerzenie stosowania elastycznych form świadczenia pracy od 26.04.2023 r.
 • Dodatkowa ochrona stosunku pracy pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia.
 • Harmonogram czasu pracy – podanie do wiadomości, okres obejmowany harmonogramem.
 • Zmiany w harmonogramu czasu – w części „planowanej” i „wykonanej”.
 • Przepisy „kodeksowe” dotyczące czasu pracy, odnoszące się do pracowników samorządowych.
 • Szkolenia pracownika a czas pracy od 26.04.2023 r.
 • Czas pracy a badania lekarskie i podróż służbowa pracownika samorządowego.
 • Ewidencja czasu pracy, a listy obecności (ich znaczenie praktyczne) w 2024 r.
 • Praca zdalna a listy obecności od 07.04.2023 r.
 • Odpracowywanie wyjść prywatnych.
 • Czy obecnie można/należy prowadzić książki wyjść służbowych i prywatnych?

 

4. Wynagrodzenie za pracę pracownika samorządowego w 2024 r.

 • Minimalne wynagrodzenie pracowników od 01.01.2024 r. (obowiązki pracodawcy).
 • Składniki wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za prace.
 • Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych.
 • Czy w związku z kolejnym wzrostem w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę należy po raz kolejny „aneksować” umowy o pracę?
 • Potrącenia ze świadczeń pracowniczych i świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS, w tym obowiązki pracodawcy przy nawiązaniu i ustaniu stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega zajęciu.
 • Praca nadliczbowa pracownika samorządowego w elastycznych rozkładach czasu pracy.
 • Sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej w samorządzie terytorialnym.

 

5. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy w 2024 r.

 • Czy w 2024 roku pracodawca może zobowiązać pracownika samorządowego do wykorzystania „urlopu bieżącego” i „urlopu zaległego”?
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, w związku przedstawieniem dokumentów dotyczących stażu pracy z opóźnieniem.
 • Wpływ urlopu wychowawczego i innych urlopów związanych z rodzicielstwem na urlop wypoczynkowy.
 • Z jaką częstotliwością należy odbierać od pracowników oświadczenia i zgody związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich?
 • Prawo do zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat.
 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej od 26.04.2023 r.
 • Nowy nieodpłatny urlop opiekuńczy.
 • Nietypowe przypadki udzielania zwolnień okolicznościowych.
 • Okres korzystania z przerwy na karmienie dziecka.

 

6. Inne wybrane znowelizowane i projektowane regulacje prawnej ochrony pracy.

 • Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
 • Do kiedy zachowują aktualność orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upłynęła podczas obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego?
 • Odwołanie od dnia 1 lipca 2023 r. w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a tzw. fikcja doręczeń oświadczeń woli w stosunkach pracy.
 • Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a profilaktyczne badania lekarskie pracowników.
 • Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a szkolenia pracowników w zakresie BHP.
 • Instytucja zabezpieczenia polegająca na nakazaniu przez sąd pracy dalszego zatrudnienia przez pracodawcę „osoby szczególnie chronionej” do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
 • Przeciętnie czterodniowy lub 35 godzinny tydzień pracy pracowników.
 • Dodatkowa praca pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Ochrona sygnalistów w prawie pracy.
 • Staż pracy „po nowemu”.

 

7. Konsultacje z osobą prowadzącą szkolenie.

 

Miejsce szkolenia

Hotel Ibis Styles
aleja Józefa Piłsudskiego 25, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha