zaproponuj szkolenia

Online: Zawieranie umów W TYM dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Reglamentacja zajęcia drogi wewnętrznej. Wzory i przykłady

31 lipca 2024 10:00-15:00

350 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
-    Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
-    wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
-    W latach 1998 - wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych.
-    Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.
-    Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.


 PROGRAM: 

1. Pojęcie nieruchomości w polskim prawie cywilnym, specyfika nieruchomości ko-munalnej.
2. Ostatnie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
3. Drogi wewnętrzne i ich status prawny. Różnice między drogami wewnętrznymi i publicznymi
4. Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie. Charakter i istota dzier-żawy.
5. Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce:
a) zasady procedura wydzierżawiania gruntów:
- regulacje ustawowe;
- kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta;
- sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
- negocjacje i ustalanie kwoty czynszu,
- uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
b) wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu. Wyłączenia.
c) Wydzierżawianie dróg publicznych na zasadach art. 22 ust. 2 ustawy o dro-gach publicznych.
6. Umowa dzierżawy:
a) wady oświadczeń woli i sposoby ich unikania,
b) forma zawarcia umowy – (ustna, pisemna), ograniczenia, obligatoryjne składniki umowy, zapisy umowy korzystne dla gmin,
c) wypowiadanie umów,
d) dziedziczenie umów dzierżawy
7. Dzierżawa czy służebność przesyłu różnice i sytuacje uzasadniające ustanowienie służebności.
8. Dzierżawa a podatek VAT.
9. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów.
10. Roszczenia w zakresie wydania przedmiotu umowy, posesoryjnie, windykacyjne i odszkodowawcze.
11. Przekłady umów w praktyce, np. umowy w drogach wewnętrznych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha