zaproponuj szkolenia

Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej

26 styczeń 2022 09:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
-    uporządkowanie wiedzy na temat trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela/dyrektora na podstawie obowiązujących przepisów;
-    doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentacji oceny pracy nauczyciela/dyrektora jako podstawowych narzędzi oceny
-    doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentacji oceny pracy, min. arkusza samooceny wraz z trafnie dobranymi wskaźnikami, odnoszącymi się do ocenianych obszarów
-    Uczestnikami szkolenie mogą być dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy samorządów.


PODCZAS SZKOLENIA ODPOWIEMY M.IN. NA PYTANIA:
-    Czy praca zdalna przedłuża czas na ocenę pracy?
-    Zasiłek opiekuńczy a ocena pracy.
-    Ocena pracy po ustaniu zatrudnienia.
-    Ocena pracy nauczyciela/dyrektora a urlop dla poratowania zdrowia.
-    Jakim czasem dysponuje dyrektor, dokonując oceny pracy nauczyciela?
-    Czy jest możliwa zdalna ocena pracy?
-    Jak zdalnie zapoznać nauczyciela z projektem oceny pracy?
-    Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego min.: na część etatu, w dwóch placówkach, na umowę cywilnoprawną, po miesiącu zatrudnienia, zmieniającego placówkę na wniosek uczelni wyższej.

Przedstawimy praktyczne zestawienie najważniejszych czynności, które należy wykonać, przeprowadzając procedurę oceny pracy nauczyciela/dyrektora ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów.


PROGRAM:
1.    Tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki oświatowej – po zmianach
-    Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela w odniesieniu do ustawy i rozporządzeń.
-    Dokumentacja oceny pracy nauczyciela – przykłady.
-    Tryb zasięgania wymaganych opinii.
-    Tryb postępowania przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora, terminy.
-    Kryteria oceny pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej.
-    Zasięganie opinii rady rodziców – konsekwencje prawne.
2.    Budowanie wskaźników do samooceny pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
-    Przedstawienie przykładów wskaźników do kryteriów oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
-    Omówienie kryteriów oceny pracy dyrektora, realizującego zajęcia dydaktyczne:
a)    analiza kryteriów trudnych do realizacji z perspektywy dyrektora;
b)    propozycje wskaźników;
-    zaprezentowanie przykładów arkuszy samooceny i dyskusja nad trafnością wpisanych w nich wskaźników.
3.    Procedury odwoławcze
-    Procedury odwoławcze od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
-    Analiza przykładowych kart samooceny pracy nauczyciela/dyrektora.
-    Konsultacje indywidualne – pytania i odpowiedzi


PODCZAS SZKOLENIA ZOSTANĄ OMÓWIONE I PRZEKAZANE WZORY DOKUMENTÓW:
-    odpowiedź dyrektora na złożony wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela (do organu nadzorującego, prowadzącego, rady rodziców, rady szkoły, nauczyciela),
-    pismo dyrektora do nauczyciela zawiadamiające o podjęciu procedury oceny jego pracy,
-    wystąpienie dyrektora do doradcy lub innego nauczyciela o opinię,
-    powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny,
-    powiadomienie przedstawiciela wskazanej zakładowej organizacji związkowej o terminie zapoznawania zainteresowanego nauczyciela z projektem oceny jego pracy,
-    pismo przewodnie do organu nadzoru pedagogicznego - w załączeniu z odwołaniem nauczyciela,
-    projekt karty oceny pracy nauczyciela/dyrektora,
-    przykładowe dokumenty prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego wykorzystywane podczas oceny pracy, np. arkusze obserwacji pracy nauczyciela, karty oceny pracy, karta obserwacji zadania statutowego, arkusz monitorowania pracy nauczyciela pedagoga.


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha