zaproponuj szkolenia

Online: Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy

13 lipiec 2022 09:00-13:00

320 zł netto

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


 Adresaci: szkolenie kierowane jest do

  • Pracodawców samorządowych,
  • sekretarzy miast, gmin i powiatów,
  • pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • osób zajmujących się problematyką kadrową,
  • osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami udzielania pracownikom urlopów i zwolnień od pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy. Zapoznają się również z zasadami praktycznego naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników w różnych systemach czasu pracy.

W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


 Korzyści:

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami ustalania uprawnień i rozliczania urlopu wypoczynkowego;
  • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


 Program szkolenia:

I) URLOPY PRACOWNICZE.

1) Urlop wypoczynkowy.

a) Wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu. Wpływ okresów zaliczanych do uprawnień pracowniczych na wymiar urlopu wypoczynkowego.
b) Wpływ urlopu bezpłatnego i wychowawczego na wymiar urlopu.
c) Udzielanie urlopu wypoczynkowego (w tym urlopu w wymiarze godzinowym).
d) Ustalanie terminu wykorzystania urlopu (plan urlopów, porozumienie stron). Urlop na żądanie.
e) Wykorzystanie urlopów zaległych.
f) Urlop w okresie wypowiedzenia umowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
g) Wpływ choroby pracownika na urlop wypoczynkowy.
h) Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
i) Przedawnienie roszczenia o urlop i ekwiwalent pieniężny za urlop.
j) Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.

2) Urlop bezpłatny.

a) Rodzaje urlopów bezpłatnych ( wliczane do okresu zatrudnienia, nie wliczane do okresu zatrudnienia – podobieństwa i różnice).
b) Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.

II) URLOP SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE – NOWE UREGULOWANIA PRAWNE W KODEKSIE PRACY.

III) ZWOLNIENIA OD PRACY I ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY

1) Kodeksowe i pozakodeksowe rodzaje zwolnień od pracy.
2) Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność z mocy prawa/uznane przez pracodawcę.
3) Obowiązki pracownika/obowiązki pracodawcy
4) Zachowanie prawa do wynagrodzenia/brak prawa do wynagrodzenia.
5) Ochrona stosunku pracy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6) Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jako podstawa do zwolnienia z pracy.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha