zaproponuj szkolenia

Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość w jednostkach budżetowych dla praktyków - 2-dniowe szkolenie online

od 19 październik 2022 10:00
do 20 październik 2022 14:00

550 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Absolwentka  SGH, praktyk rachunkowości, pracownik wydziału analiz i szkoleń RIO, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla  służb finansowo - księgowych  jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca na wyższych uczelniach (przedmiot zajęć:  rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych),  powoływana przez NIK jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach budżetowych, audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych.


 CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pozyskanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie zasad gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości jednostek budżetowych, zarówno państwowych jak też samorządowych.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
w zakresie zasad gospodarki finansowej, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
w tym jednostek budżetowych i wykonywanych budżetów jst, jak również w zakresie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdawczości finansowej obowiązującej w jednostkach sektora finansów publicznych.


 ADRESACI:

- osoby zarządzające w jednostce,
- główni księgowi, pracownicy służb finansowo – księgowych i audytu,
- wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.


 PROGRAM:

1. Charakterystyka sektora finansów publicznych z omówieniem zasad gospodarki środkami pu-blicznymi, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.
2. Planowanie budżetowe z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa, w tym obowiązki wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odpowiedzialność kierownika i obowiązki głównego księgowego.
4. Specyfika rachunkowości budżetowej: ustawa o rachunkowości, a szczególne zasady rachunko-wości dla budżetu i jednostek budżetowych realizujących budżet.
5. Zasady funkcjonowania kont, ewidencja księgowa oraz rozliczenia z budżetem w jednostkach budżetowych, w samorządowych zakładach budżetowych oraz na wyodrębnionych rachunkach dochodów (konieczność stosowania własnej polityki rachunkowości w oparciu o ustawę o ra-chunkowości z zastosowaniem uchwał komitetu standardów rachunkowości).
6. Dochody budżetowe, w tym zasady ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych krótko i długoterminowych (w korespondencji z kontem 840), windykacja należności, naliczanie odse-tek i rekompensat za dochodzenie należności (40/70/100 euro), dokonywania odpisów aktuali-zujących i wykazywania danych w obowiązującej sprawozdawczości (odmienność zasad wyka-zywania w zależności od rodzaju sporządzanych sprawozdań).
7. Wydatki budżetowe: znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania, możliwość zaciągania zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania ponad wielkości określone planem.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne, ujęcie zasad w polityce rachunkowości, w księgach rachunkowych oraz sporządzanej sprawozdawczości. .
9. Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym wyodręb-nienie w ewidencji księgowej „Pozostałych środków trwałych” oraz pozabilansowej ewidencji ilościowej składników majątkowych. Znaczenie ksiąg inwentarzowych.
10. Zasady realizacji przedsięwzięć oraz ujęcie w księgach rachunkowych otrzymywanych i wydat-kowanych środków europejskich i z innych źródeł bezzwrotnych na podstawie zawartych umów (omówienie możliwych zasad ewidencji kosztów pośrednich). Zasady archiwizacji dokumentacji ze zrealizowanych przedsięwzięć.
11. Dotacje jako szczególna forma realizacji zadań publicznych przez jednostki spoza sektora pu-blicznego – zasady kontroli zrealizowanych zadań przez podmioty dotowane.
12. Ewidencja księgowa dochodów pozyskanych z realizacji zadań zleconych oraz poprawność ich wykazania w sprawozdaniu Rb-27ZZ i sprawozdaniu Rb-27S.
13. Szczególne obowiązku kierowników ii głównych księgowych CUW oraz znaczenie procedur w zakresie sporządzania i wykonywania planów finansowych i przepływu dowodów księgowych między jednostkami obsługiwanymi a obsługującymi.
14. Inwentaryzacja (cele, metody, terminy, dokumentacja, rozliczenie wyników inwentaryzacji).
15. Pozostałe, obligatoryjne czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządze-nie rocznych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz finansowych.
16. Zasady sporządzania:
- sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych
budżetowych, z wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz z
zadań zleconych (z uwzględnieniem dokonywania wzajemnych wyłączeń i korekt)
- sprawozdań z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN oraz rocznego Rb-UZ),
- sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w fundu-szach
oraz informacji dodatkowej).
17. Zasady księgowania na koncie pozabilansowym wzajemnych rozliczeń w jednostkach dokonują-cych wyłączeń i w jednostkach dokonujących wzajemnych rozliczeń.
18. Analiza wzajemnych powiązań wykazywanych danych między wyżej wymienionymi rodzajami sprawozdań (lub uzasadnienie braku powiązań).
19. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetu jst. Dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-NDS i Bilansie budżetu jako podstawowe narzędzie oceny sytuacji finansowej jst (ustalenie nadwyżki budżetowej „lub/ i” wolnych środków).
20. Zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego
21. Zasady i terminy dokonywania korekt sporządzanych sprawozdań na tle terminów ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz terminów zatwierdzania sprawozdań i absolutorium z wy-konania budżetu.
22. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych: istota i jej znaczenie.
23. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w powyższym zakresie przez audyt i instytucje kon-troli zewnętrznej (RIO, NIK i KAS).
24. Ryzyka i odpowiedzialność za naruszenie przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicz-nych. Dostawanie procedur wewnętrznych do przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów pu-blicznych w zakresie:
a) Wstępnej kontroli operacji finansowych i kompletności dokumentów finansowych,
b) zaciąganie zobowiązań i dokonywania wydatków ,
c) zwrotu nadpłaconych należności oraz windykacji i umarzania należności,
d) udzielania i rozliczania dotacji,
e) wykonywania projektów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych zagra-nicznych,
f) kontroli zarządczej.
25. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha