zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (2023). Typowe błędy i ich skutki w zakresie działalności socjalnej

16 lutego 2023 10:00-13:30

300 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH SZKOLENIE: 
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994) i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) , w zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.
Od 2007 roku - w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoleń w zakresie prawa pracy, bhp dla instytucji sfery budżetowej (w szczególności dla jednostek samorządowych) i firm.

Program szkolenia:

1. Wstęp. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so-cjalnych.
2. Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – typowe i zgodne z prawem wydatki . Sfera dyspozytywna w zakresie działalności socjalnej/ nie podlegająca ingerencji zewnętrznej.
3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r.
4. Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fi-zycznych. Jakie limity w zakresie wypłat świadczeń rzeczowych i pieniężnych z ZFŚS stosować w 2023 r. w związku ze zmianą art.52 l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) ?
5. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowe-go od osób fizycznych.
6. Identyfikacja bieżących problemów w działalności socjalnej i skutków nieprawidłowości z punktu widzenia organów kontrolnych. Czy warto weryfikować działalność socjalną ”po-przedników”?
7. Typowe błędy i ich skutki w zakresie działalności socjalnej w zakresie:
• zasad ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
• prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców
• przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
• pomijania lub ograniczania dostępności do świadczeń socjalnych osób uprawnionych obliga-toryjnie (np. emeryci i renciści, osoby z krótkim stażem i inne klauzule dyskryminacyjne)
• rozszerzenia dostępności do z.f.ś.s dla osób formalnie nieobjętych postanowieniami regula-minu (kazus: rozstrzygnięcie sądu w sprawie zwrotu kosztów finansowania festynu z z.f.ś.s)
• finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością socjalną (np. pożegnania pracowni-ków, dojazdów do pracy, imprezy integracyjne nie mające związku z przedmiotem ustawy, święta branżowe)
• finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością socjalną , a w celu zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 ( np. testy, szczepienia pracowników, zakup sprzętu do pracy zdalnej)
• ustalania sytuacji dochodowej osób uprawnionych (kazus: rozstrzygnięcie ZUS i sądu po od-wołaniu pracodawcy)
• dostępności dla pracowników świadczeń ograniczonych ze względu na płeć (kazus: rozstrzy-gnięcie ZUS i sądu po odwołaniu pracodawcy)
• wydatkowania środków funduszu socjalnego na bieżące potrzeby ( np. wypłatę wynagro-dzeń – kazus: rozstrzygnięcie PIP i sądu karnego po odwołaniu pracodawcy)
• stosowania zwolnień podatkowych dla osób uprawnionych
• kształtowania świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych w zakresie wypoczynku organi-zowanego we własnym zakresie
• rozpatrywania wniosków osób uprawnionych o zapomogę pieniężną (przykłady)
• braku współdziałania ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie (kazus: rozstrzy-gnięcie po kontroli PIP, kazus: rozstrzygnięcie sądu powództwa o ustalenie, kazus: rozstrzy-gnięcie prokuratury)
• ochrony danych osobowych osób uprawnionych

8. Przykładowa struktura i postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń So-cjalnych
9. Jak zorganizować działalność pożyczkową w ramach z.f.ś.s na cele mieszkaniowe? Umowy, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontek-ście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
10. Prawidłowe ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej osób korzystających ze świad-czeń socjalnych. Aktualizacja oświadczeń osób uprawnionych m.in. wynikająca ze zmiennej sytuacji ekonomicznej, w przypadku składania oświadczeń raz w roku.
11. Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności so-cjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zakres ingerencji). Komisja socjalna. Zasady procedowania w warunkach ograniczonego lub wyłączonego kontaktu bezpośredniego ciał przedstawicielskich wynikające z zagrożenia epi-demiologicznego.
12. Tarcza antykryzysowa 4.0 , a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach bu-dżetowych.
13. Studium przypadków pozostałych sprawach dotyczących w zakresie ZFŚS

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha