zaproponuj szkolenia

Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć prawidłowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2024/2025.

19 lipca 2024 09:00-12:30

370 zł netto

Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć prawidłowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2024/2025.

Szanowni Państwo

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jest zadaniem, które od kilku lat jest najczęściej komentowanym obszarem oceniania wewnątrzszkolnego.

 •        NIK w  raporcie pokontrolnym z 2023 r. wskazuje na błędne zapisy w statutach
   i nieuprawnione  praktyki szkół powielane na podstawie uchylonych od lat przepisów prawa.
 •        Stowarzyszenia badające ten zakres pracy szkoły wskazują na naruszanie praw ucznia w kontekście oceniania wewnątrzszkolnego i występują do KO o interwencję w sprawie nakazu zmiany błędnych zapisów w statucie szkoły.
 •        Nadzór pedagogiczny zaleca dostosowanie statutów i praktyk szkolnych do obowiązujących przepisów prawa i włączenie  tego obszaru pracy szkoły do wspomagających działań nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Zapraszam na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w szkole dla dzieci i młodzieży. Zmiana modelu oceniania osiągnięć edukacyjnych jest zmianą w organizacji procesu edukacyjnego – warto zatem zacząć od nowego roku szkolnego.

 Liliana ZIENTECKA

 

Forma i metoda prowadzenia zajęć

 1.       Seminarium z elementami wykładu informacyjnego w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
 2.       Rozwijanie praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w poprzez dyskusję, prezentację dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM SZKOLENIA

Plan zajęć – 2 sesje po 1,5 godziny

 1.       Hierarchia źródeł prawa systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  w polskim systemie oświaty.
 •        Co reguluje ustawa?
 •        Co reguluje rozporządzenie?
 •        Co reguluje statut szkoły  - wzór zapisów.
 1.       Istota celów oceniania wewnątrzszkolnego  oraz ich zastosowanie w rozstrzyganiu spraw spornych jako naruszanie praw ucznia  – wykaz uzasadnień z rozstrzygnięć interwencyjnych.
 2.       Wymagania edukacyjne podstawą oceniania wewnątrzszkolnego i odniesienia do każdej sytuacji spornej – instruktaż prawidłowego wykonania wymagań edukacyjnych.
 •        szablon do opracowania wymagań edukacyjnych dla nauczyciela;
 •        instruktaż i wzór skutecznego doręczenia wymagań edukacyjnych.
 1.       Rozumienie procesu oceniania osiągnięć edukacyjnych – cykl wzajemnie uzupełniających się procesów:
 •        Istota oceniania bieżącego – najczęściej popełniane błędy.
 •        Istota klasyfikacji śródrocznej – najczęściej popełniane błędy.
 •        Istota klasyfikacji rocznej – jej szczegółowe etapy od oceny przewidywanej po wielostopniowy proces ustalenia oceny ostatecznej – najczęściej popełniane błędy.
 1.       Prawidłowe stosowanie zasady jawności ocen, dostępu uczniów i rodziców do ocenionych prac klasowych oraz prawa do uzasadnienia oceny.
 2.       Jak w praktyce realizować prawo rodziców do informowania ich o postępach
   i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha