zaproponuj szkolenia

Online: Cyfryzacja procesu inwestycyjnego

13 czerwca 2024 09:00-14:00

380 zł netto

Terminy szkolenia: 13 czerwca, 29 lipca 2024 r. 09:00-14:00


  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Ekspert Wolters Kluwer (LEX Budownictwo, LEX Ochrona Środowiska), autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego. Współpracuje m.in. z Gazetą Prawną, portalem prawo.pl, czasopismem Wiedza i Praktyka. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego, sporządza opinie oraz doradza w zakresie procesu inwestycyjnego. W latach 2012-2022 związany z administracją publiczną, m.in. jako Kierownik Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od 2022 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych - Instytut Nauk Administracyjnych - Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.


PROGRAM:
1. E-budownictwo
- nowość czy nowa nazwa znanego rozwiązania
- zasada pisemności postępowania administracyjnego a jego cyfryzacja
- ogólne zasady wnoszenia pism drogą elektroniczną
- e-mail a ePUAP
- elektroniczny obieg dokumentów w organie

2. Podania i ich załączniki w ramach e-budownictwa
- zakres przedmiotowy wniosków i zgłoszeń na gruncie Prawa budowlanego
- sposoby kierowania wniosków do organów administracji architektoniczno-budowlanej
- zasady podpisywania podań
- prawidłowe załączniki
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- pełnomocnictwa

3. Kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej
- wzywanie do usunięcia nieprawidłowości "e-wniosków" i "e-załączników"
- uzupełnianie braków "e-wniosku" i "e-załączników"
- zakres sprawdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
- ocena zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
- ocena kompletności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
- ocena posiadania przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia o przynależności do właściwej izby

4. Elektroniczne doręczenia pism stronom postępowania
- ogóle zasady doręczania pism
- e-doręczenia
- strona, która nie chce doręczeń elektronicznych
- strona, która nie odbiera pism doręczanych elektronicznie
- śmierć strony w toku postępowania

5. Uprawnienia stron w postępowaniach prowadzonych elektronicznie
- przeglądanie akt sprawy
- wnoszenie uwag
- kopiowanie akt sprawy
- kontakty z pracownikami organu

6. E-projekt budowlany
- elementy projektu budowlanego
- prawidłowy projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
- sposób zapisu projektu budowlanego w postaci elektronicznej
- dołączanie plików w toku postępowania
- opinie, uzgodnienia i pozwolenia dołączane do projektu budowlanego i podań
- oświadczenia i podpisy projektantów
- podpis pracownika organu.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha