zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej, powierzenie stanowiska oraz odwołanie ze stanowiska dyrektora - z uwzględnieniem obecnego stanu prawnego

23 marzec 2023 10:00-14:00

290 zł netto

Ustalona przepisami ustawy Prawo oświatowe procedura wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w praktyce przysparza wiele trudności i wątpliwości interpretacyjnych. Proponowane szkolenie pozwoli Państwu na usystematyzowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu omawianego tematu. Analiza tematu na bazie aktualnego orzecznictwa sądowego pozwoli uniknąć podstawowych błędów, które mogą skutkować unieważnieniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły bądź jego wadliwym powierzeniem lub odwołaniem ze stanowiska dyrektora szkoły.

Forma szkolenia:

• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
" Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę in-ternetową w komputerze

Prowadzący:

Praktyk, pracownik samorządowy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą, autorka szkoleń, opracowań i publikacji z zakresu prawa oświatowego (m.in. współautorka Komentarza do ustawy o systemie oświaty Wydawnictwa C.H.Beck, Warszawa 2016r.), doświadczona trenerka. Od 11 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, dyrektorów jednostek oświatowych, nau-czycieli, radnych, pracowników administracji szkół obejmujące zagadnienia z zakresu przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także ochrony danych osobo-wych.

Cele i korzyści:

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie procedur związanych z wyłanianiem, zatrudnianiem i odwoływaniem dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych. Temat szkolenia zostanie przedstawiony w praktyczny sposób, z uwzględnieniem poszczególnych czynności wykonywanych przez organ prowadzący w celu przygotowania konkursu na dyrektora szkoły, przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Zajmiemy się również zagadnieniem odwołania dyrektora ze stanowiska – w oparciu o orzecznictwo sądowe.
Materiał szkoleniowy obejmować będzie przykłady dokumentów powstających w trakcie procedury konkursowej, a także dokumentów redagowanych w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora oraz przy jego odwoływaniu.

Na szkoleniu otrzymacie Państwo odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

1. W jakiej formie powinien zostać ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły?
2. Czy organ prowadzący musi ustalić regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrekto-ra szkoły?
3. Czy zastępca wójta lub radny rady gminy (powiatu) może zostać członkiem komisji konkur-sowej?
4. Które związki zawodowe należy zaprosić do prac w komisji konkursowej?
5. Jakie elementy powinien zawierać protokół z postępowania konkursowego?
6. Czy protokolantem może zostać osoba spoza składu komisji?
7. Jakie są przesłanki unieważnienia konkursu?
8. Jakie możliwości obsadzenia stanowiska dyrektora posiada organ prowadzący w sytuacji bra-ku rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora szkoły?
9. Czy istnieje możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły?
10. W jakich przypadkach dopuszczalne jest odwołanie dyrektora szkoły?

Program:

1. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły – na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub pu-blicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowe – przykład dokumentu.
2. Wystąpienie organu prowadzącego do odpowiednich organów o wytypowanie członków ko-misji.
3. Powołanie komisji konkursowej – przykład dokumentu.
4. Prace komisji konkursowej, w tym:
- analiza złożonych ofert,
- podjęcie uchwały o dopuszczeniu lub o odmowie dopuszczenia kandydata/ów do konkursu (przykłady dokumentów),
- rozmowa z kandydatem/ami,
- głosowanie,
- sporządzenie protokołu z prac komisji (przykład dokumentu).
5. Zatwierdzenie wyniku konkursu przez organ prowadzący - przykład dokumentu.
6. Przesłanki unieważnienia konkursu – przykład dokumentu.
7. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w trakcie postępowania konkursowego.
8. Regulacje związane z powierzeniem stanowiska dyrektora w sytuacji nierozstrzygnięcia kon-kursu.
9. Omówienie zagadnienia zatrudnienia w szkole kandydata na stanowisko dyrektora.
11. Dokumentacja powstająca w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły
- przykłady dokumentów.
12. Nadanie dyrektorowi upoważnienia do dostępu do Systemu Informacji Oświatowej.
13. Rejestracja obowiązków dyrektora szkoły w Systemie Informacji Oświatowej.
14. Przesłanki odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska.
15. Procedura odwołania dyrektora szkoły – analiza przypadków na przykładzie obowiązujących regulacji.

ADRESACI:

Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół (przedszkoli, placówek oświatowych).

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha