zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE - prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, problemy praktyki, orzecznictwo

04 czerwca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

- Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Trener prowadzący szkolenie: Agnieszka Masłowska-Gądek

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


ODBIORCY:
1. Pracownicy urzędów gmin/miast (Wydziały/Referaty Ochrony Środowiska i in. zajmujące się problematyką prawa wodnego)
2. Pracownicy Wód Polskich
3. Inni zainteresowani problematyką szkolenia
CEL SZKOLENIA I KORZYŚCI:
1. Omówienie procedury prawidłowego postępowania w sprawie wydawania decyzji dot. narusze-nia stanu wód na gruncie
2. Omówienie kwestii dot. utrzymywania urządzeń wodnych
3. Omówienie kwestii dot. utrzymywania melioracji
4. Omówienie problemów praktycznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, przy-padków z praktyki trenera oraz uczestników szkolenia
5. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów praktycznych, wymia-na doświadczeń

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne
2. Obowiązki w zakresie utrzymania „prawidłowego” stanu wód, kto za co odpowiada w świetle prawa wodnego, przepisów budowlanych i in.
3. Prowadzenie postępowań dot. naruszenia stanu wód na gruncie:
   1) Co do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2018 r
   2) Co do postępowań prowadzonych po 1 stycznia 2018 r
4. Kwestie proceduralne:
   1) Wszczęcie postępowania
   2) Obowiązek zapewnienia czynnego udziału stron postępowania:
      a) Kto jest stroną postępowania
      b) Kwestie problematyczne- nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.
   3) Przeprowadzanie czynności dowodowych- oględziny
   4) Ekspertyza biegłego:
      a) Czy w każdej sprawie należy powołać biegłego?
      b) Zakres ekspertyzy-na co zwracać uwagę i czego wymagać od eksperta
      c) Kwestionowanie ekspertyzy przez stronę postępowania-czy mamy obowiązek zle-cać nową ekspertyzę
      d) Tzw. kontrekspertyza i jej ocena przez organ prowadzący postępowania
      e) Ocena ekspertyzy i ewentualnej kontrekspertyzy w świetle zasad ogólnych KPA, prawidłowej oceny materiału dowodowego oraz art. 107 par. 3 KPA
      f) Wskazania SKO czy sądów administracyjnych w zakresie ekspertyzy
      g) Czy można stronę obciążyć kosztami ekspertyzy?
   5) Badanie zarzutu przedawnienia- jak podchodzić do upływu 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie (jakie czynności procesowe podejmować celem ustalenia tego faktu)
   6) Rozstrzygnięcie w razie niespełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.
   7) Rozstrzygnięcie w razie spełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.-jak prawidłowo sfor-mułować decyzję zwłaszcza w zakresie doprecyzowania nakazanych obowiązków
   8) Właściwość innych organów i spory kompetencyjne:
      a) Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 191 Pr.wod.- w tym wskazanie, co to są urządzenia wodne i zakresu obowiązków ich utrzymywania.
      b) Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 206 Pr.wod. -w tym wskazanie obowiąz-ków dot. utrzymywania melioracji wodnych
      c) Jakie dowody musi posiadać gmina by móc przekazać sprawę do Wód Polskich?
      d) Kiedy właściwy jest nadzór budowlany?
      e) Obowiązek wyłączenia się przez gminę od prowadzenia konkretnego postępowania
      f) Inne problemy-np. kwestia kolizji miedzy art. 234 Pr.wod. a art. 26 ustawy o odpa-dach,
   9) Kwestie dot. niewykonania nakazu:
      a) Czy można prolongować termin wpisany w decyzji?
      b) Kiedy wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji?
   10) Ugoda wodnoprawna:
      a) Kiedy może być zawarta
      b) Zatwierdzanie ugody
   11) Inne problemy praktyczne:
      a) „Spory sąsiedzkie”
      b) Pieniackie wnioski o wszczęcie postępowania
   12) Kwestie dot. możliwości dochodzenia odszkodowań
5. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.
UWAGA: PYTANIA MOŻNA ZADAWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha