zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Aktualizacja statutów szkoły - repetytorium z zasad tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego

28 września 2021 09:00-11:00

600 zł netto

Termin szkoleń:
14 września 2021 r. Prawa i obowiązki ucznia w statucie szkoły.
21 września 2021 r. Wewnątrzszkolny system oceniania w statucie szkoły.
28 września 2021 r. Wspieranie ucznia w rozwoju w statucie szkoły.


Koszt: 600 zł netto/os. za 3 dni
            250 zł netto/os. przy zgłoszeniu na wybrany dzień szkolenia.
Istnieje możliwość uzyskania nagrania w przypadku nieobecności na części zajęć.


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Statut jest najważniejszym dokumentem wewnętrznym każdej jednostki oświatowej. To zbiór zasadniczych reguł jej funkcjonowania „konstytucja szkoły”. Mimo obowiązku napisania nowych statutów szkół w latach (2017-2019) wiele z nich nie nadąża z dostosowaniem ich do zmian zachodzących w polskim systemie oświaty. Coraz częściej nieaktualne, niezgodnie ze źródłami prawa i podstawowymi zasadami techniki legislacji statuty szkół stają się przedmiotem prasowych newsów. Widoczna jest też rosnąca świadomość roli tego dokumentu po stronie uczniów i rodziców.
Praca nad statutem jest procesem budowania kultury organizacyjnej szkoły a nie jednorazowy aktem formalnego przyjęcia dokumentu o takiej nazwie. Sztuka pisania statutu opiera się na uporządkowanej wiedzy o przepisach prawa obowiązujących w systemie oświaty i dążeniu do wzajemnego uzupełniania się przepisów wynikających z ustaw, rozporządzeń, statutu i aktów prawa wewnętrznego niższego rzędu. Tego wszystkiego nauczymy się wspólnie krok po kroku uczestnicząc w cyklu szkoleń na które serdecznie zapraszam. W pierwszej kolejności proponuję trzy sesje porządkujące sytuację ucznia w szkole, które są najczęstszą przyczyną interwencji organów nadzoru.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1)    zaktualizowania statutów swoich szkół;
2)    zintegrowania przepisów wewnątrzszkolnych w zakresie kluczowych obszarów pracy szkoły;
3)    uporządkowania wiedzy o hierarchii prawa stosowanej w dokumentacji szkoły.
Każde spotkanie składa się z dwóch sesji po 1,5 godziny, w tym seminarium porządkujące wiedzę z danego obszaru pracy szkoły , sesja pytań i odpowiedzi, warsztat analizy spójności zapisów statutu z przepisami prawa powszechnie obwiązującego i aktami prawa wewnętrznego w szkole niższego rzędu.


ADRESACI:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele odpowiedzialni za aktualność statutu.


PROGRAM:
14 września 2021 r. 09:00-11:00
I – spotkanie: Prawa i obowiązki ucznia w statucie szkoły.
1.    Omówienie zakresu delegacji prawnej do określenia w statucie praw i obowiązków ucznia.
2.    Hierarchia źródeł praw i obowiązków ucznia a zapisy w statucie - ćwiczenie
-    Różnica pomiędzy zadaniami i celami szkoły i procesu dydaktyczno-wychowawczego a prawami ucznia określonymi w jej statucie.
-    Różnica pomiędzy uprawnieniami ucznia wynikającymi z organizacji pracy szkoły a jego prawami wynikającymi ze statutu szkoły.
-    Związek praw ucznia, w tym prawa do informacji o procesie dydaktyczno-wychowawczym z zadaniami samorządu uczniowskiego i innymi obszarami statutu takimi jak dostęp do biblioteki, prawo do wsparcia w przypadku potrzeb o charakterze edukacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i socjalnym.
-    Związek obowiązków ucznia z kryteriami oceny zachowania.
3.    Sposób zapisania praw i obowiązków ucznia w wymiarze możliwości ich egzekwowania – tryb egzekwowania poszczególnych praw i obowiązków.
4.    Orzeczenia sądowe/rozstrzygnięcia nadzoru pedagogicznego przypadków naruszających prawa uczniów – nie powielajmy błędnych zapisów w statutach.
5.    Analiza opisania obowiązków ucznia pod względem ich egzekwowalności:
1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie;
3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art.100 ustawy;
4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
6.    Nagrody i kary stosowane wobec uczniów - zakres możliwych rozwiązań w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Wychowawcza funkcja kar i nagród stosowanych w szkole w zapisach statutu. Kara nie może naruszać praw ucznia.
7.    Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Zapis w statucie szkoły nie może naruszać praw ucznia.
8.    Tryb składania skarg i ich rozpatrzenia w przypadku naruszenia praw ucznia. Z czego wynika obowiązek takich zapisów?
9.    Omówienie orzecznictwa i stanowisk nadzoru pedagogicznego z zakresu stosowania praw i obowiązków uczniów w szkole.
10.    Przykłady dobrych praktyk w omawianym zakresie.


21 września 2021 r. 09:00-11:00
II spotkanie: Wewnątrzszkolny system oceniania w statucie szkoły.
1.    Hierarchia źródeł prawa systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w polskim systemie oświaty. Praktyczne zastosowanie celów oceniania wskazanych w przepisach prawa oświatowego.
2.    Zakres delegacji prawnej do określenia w statucie szkoły szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego. Czego w statucie nie regulujemy?
3.    Prawidłowe definiowanie kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych.
4.    Spójność kryteriów oceny zachowania z obowiązkami ucznia. Mierzalny sposób formułowania kryteriów.
5.    Prawidłowe formułowanie wymagań edukacyjnych i obowiązek ich dostosowania do indywidualnych rozpoznanych potrzeb uczniów – praktyczne wskazówki.
6.    Tryb, formy i zasady oceniania bieżącego – ich związek z prawami ucznia.
7.    Prawidłowe stosowanie prawa ucznia do podwyższenia oceny przewidywanej.
8.    Prawidłowe stosowanie zasady jawności ocen, dostępu uczniów i rodziców do ocenionych prac klasowych oraz prawa do uzasadnienia oceny.
9.    Prawidłowe stosowanie ochrony informacji o ocenach ucznia. Jak pogodzić jawność ocen z ich ochroną.
10.    Prawidłowa realizacja prawa rodziców do informowania ich o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. To nie to samo, co jawność oceny.
11.    Omówienie orzecznictwa i stanowisk nadzoru pedagogicznego w sprawach dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego.
12.    Przykłady dobrych praktyk w omawianym zakresie.


28 września 2021 r. 09:00-11:00
III spotkanie - Wspieranie ucznia w rozwoju w statucie szkoły.
1.    Rozpoznawanie potencjału rozwojowego uczniów i potrzeb umożliwiających im pełne uczestnictw w życiu szkoły i środowiska lokalnego zadaniem każdej szkoły i każdego nauczyciela.
2.    Tryb rozpoznawania potencjału rozwojowego i potrzeb uczniów oraz ustalania zakresu wsparcia organizowanego przez szkołę w statucie szkoły.
3.    Opis zasad wsparcia uczniów w szkole w 7 formach w statucie szkoły:
-    objecie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
-    objęcie ucznia kształceniem specjalnym ze względu na niepełnosprawność;
-    objecie ucznia kształceniem specjalnym ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
-    umożliwianie uczniom rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
-    organizacja nauki języka polskiego dla uczniów, którzy wychowywali się i uczyli poza granicami Polski;
-    organizacja form wsparcia materialnego uczniów;
-    organizacja opieki medycznej nad uczniami.
4.    Udział rodziców w działaniach wspierających uczniów na terenie szkoły.
5.    Współdziałanie szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pomagającymi dzieciom i rodzinie.
6.    Zakres współdziałania szkoły z policją, sadem rodzinnym, ośrodkiem pomocy społecznej.
7.    Omówienie orzecznictwa i stanowisk nadzoru pedagogicznego w sprawach wymagających wsparcia ucznia na terenie szkoły.
8.    Przykłady dobrych praktyk w omawianym zakresie.

Miejsce szkolenia

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha