zaproponuj szkolenia

Online: Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/25

21 sierpnia 2024 09:00-13:00

290 zł netto

Terminy szkolenia:  21 sierpnia, 4 września 2024 r. 09:00-13:00


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Wskazywanie obszarów i sposobów optymalizacji wydatków na oświatę z uwzględnieniem typu samorządu i prawa oświatowego oraz efektywności kształcenia.


ADRESACI:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się analizą arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dyrektorzy placówek oświatowych.


PROGRAM:
1.    Konsekwencje dla budżetu zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkoły/placówki:
-    Gdzie są najwyższe koszty w lokalnej oświacie i na co powinien zwrócić uwagę organ prowadzący i dyrektor szkoły?
-    Jak optymalizować wydatki na oświatę, aby zmniejszyć koszty dopłat z budżetów jst?
-    Wydatki zaplanowane w arkuszach organizacyjnych, zatwierdzonych w maju danego roku - omówienie finansowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych.
2.    Organizacja szkół a budżet jst – budowanie standardów dotyczących np.:
-    liczebności i liczby oddziałów, grup a jakości nauczania i kosztów oświaty;
-    przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych;
-    organizacji świetlic;
-    organizacji godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykłady standardów organizacyjnych, szacowanie, na co starcza dodatkowa subwencja;
-    prawidłowość organizacji oddziałów;
-    podziały na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe;
-    szacowanie kosztów kształcenia w przeliczeniu na ucznia/oddział – analiza wskaźników organizacyjnych;
-    godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie.
3.    Organizacja kształcenia uczniów rodziców cudzoziemskich w arkuszu organizacyjnym.
4.    W jaki sposób liczyć godziny pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2024/25:
-    analiza kwalifikacji nauczycieli pracujących w danej placówce,
-    analiza przydziałów zajęć i ich typów,
-    diagnoza liczby uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz charakteru ich dysfunkcji i liczby przydzielonych w arkuszu godzin,
-    diagnoza liczby godzin pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2024/25.
5.    Warunki zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacyjnych przez organy prowadzące – najczęściej popełniane błędy.
6.    Sposoby standaryzacji etatów pracowników administracji i obsługi.
7.    Wykorzystanie arkuszy organizacyjnych jako dokumentów do kontroli danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej.
-    Analiza ,,metryczki” subwencji oświatowej pod kątem zadań subwencjonowanych.
-    Wagi subwencyjne danych zawartych w arkuszach organizacyjnych.
-    Narzędzia i sposoby kontroli danych zawartych w arkuszach organizacyjnych i w bazie danych SIO.
-    Konsekwencje błędów i nierzetelności wprowadzania poprawnych danych do arkusza organizacyjnego i do systemu informacji oświatowej.
8.    Efektywność – w kontekście realizacji zadań oświatowych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha