zaproponuj szkolenia

Online: Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat

15 lipca 2024 09:00-13:00

350 zł netto


Forma szkolenia:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


Informacje o prowadzącym szkolenie:

- Trener specjalizujący się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych;
- Ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie;
- Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.
- Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w fachowych czasopismach m.in. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.


Wybrane zagadnienia:

1. W jaki sposób windykować opłatę za przekształcenie użytkowanie wieczystego w prawo własności? Czy w drodze egzekucji administracyjnej czy w postępowaniu przed komornikiem sądowym?
2. Które umowy zawierane przez j.s.t. traktować należy jako transakcje handlowe?
3. Pojęcie podmiotu sektora finansów publicznych na tle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
4. Czy od opłat za użytkowanie wieczyste stosuje się odsetki za opóźnienie w transakcja handlowych (wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-327?20 z 13 stycznia 2022r.)?
5. Rodzaje i charakterystyka odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych – wpływ zmian stóp procentowych na wysokość odsetek od należności cywilnoprawnych?
6. Czy wpłaconą po terminie kwotę należności cywilnoprawnej można- wbrew woli dłużnika – zaliczyć na odsetki, jeżeli dłużnik wyraźnie wskazuje, że wpłaca tylko należność główną?
7. Jaki jest okres przedawnienia należności z tytułu rekompensaty za koszty dochodzenia należności (40, 70 lub 100 euro)? Za jaki okres wstecz można naliczyć rekompensatę?
8. Czy kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty można naliczyć koszty takiego wezwania?
9. Czy przed skierowaniem pozwu do sądu musi być skierowane do dłużnika wezwania do zapłaty?
10. Jakie działania wierzyciela mogą przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia należności cywilnoprawnej?
11. Możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w oparciu o uchwały rady gminy/miasta/powiatu, podjęte na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych (czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny odpis zaległości z ksiąg rachunkowych? Jaki dokument należy wydać na okoliczność niedochodzenia należności?)
12. Zwrot nadpłaconych należności cywilnoprawnych (czy zawsze należy zwracać nadpłatę?, jaki dokument stanowił będzie podstawę zwrotu nadpłaty?, kiedy przedawnia się roszczenie nadpłatę cywilnoprawną? czy nadpłatę np. w użytkowaniu wieczystym można przeksięgować na zaległy podatek od nieruchomości i odwrotnie?)


Szczegółowy program szkolenia:

1. Charakterystyka  wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości (czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności podlega egzekucji przez komornika sądowego czy egzekucji administracyjnej?, jaki charakter mają opłaty za wyżywienie w szkole? Czy od opłat za wyżywienie w szkole należą się odsetki i jakie?).

 

2. Odsetki od należności cywilnoprawnych.

 • naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne,
 • naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,
 • naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • omówienie poszczególnych kategorii odsetek (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice),
 • zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności na odsetki i inne należności uboczne (prawo czy obowiązek wierzyciela?),
 • czy do zaliczenia wpłaty dokonywanej po terminie płatności na odsetki wymagana jest zgoda dłużnika?
 • czy istnieje obowiązek zawiadomienia dłużnika o zaliczeniu jego wpłaty na odsetki (jakim dokumentem zawiadomić dłużnika?, jakie znaczenie ma dokument informujący o zaliczeniu wpłaty na odsetki?).
 • czy można żądać odsetek od odsetek?
 • odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych za ustalenie nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami j.s.f.p. oraz za nienaliczanie odsetek.

 

3. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych;

 • które umowy zawierane przez j.s.t. uznaje się za transakcje handlowe (najnowsze wyroki ETS)?
 • czy w świetle wyroku TSUE ( C-327/20) oraz najnowszych interpretacji RIO w kwestii dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, rozumieć należy jako brak prawnej możliwości naliczania 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie przez wierzyciela jakim  jest podmiot publiczny?
 • stanowisko Ministerstwa Rozwoju oraz NIK w kwestii dochodzenia rekompensaty przez wierzyciela będącego podmiotem publicznym,
 • rola zasad współżycia społecznego określonych w art. 5 k.c. na dochodzenie od dłużnika zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności – najnowsze wyroki sądów,
 • 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia,
 • zmiany w ustawie o finansach publicznych umożliwiające stosowania ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia rekompensaty (obligatoryjna uchwała rady gminy/miasta),
 • wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?
 • czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę i jakie?
 • kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty?
 • czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?
 • czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę rekompensaty?
 • jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro)?
 • omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od kontrahentów j.s.f.p. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych,
 • kiedy rekompensata się przedawnia?
 • za jaki okres wstecz można/trzeba naliczyć rekompensatę?

 

4. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych:

 • jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty (terminy, kwoty, wybrane opłaty sądowe)?
 • czy przed skierowaniem sprawy do sądu musi być wysłane do zobowiązanego wezwanie do zapłaty?
 • czy wolno żądać od dłużników zapłaty kosztów wezwania?
 • czy wezwanie do zapłaty musi być doręczone za potwierdzeniem odbioru?
 • kiedy i w oparciu o jakie dokumenty ująć w księgach rachunkowych zasądzone koszty postępowania sądowego w tym zastępstwa procesowego?
 • jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej (odpowiednie pełnomocnictwo, wezwanie przedegzekucyjne, opłaty komornicze)?
 • czy i jakie dalsze działania można podjąć po umorzeniu egzekucji przez komornika sądowego?

 

5. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń.

 • skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów,
 • przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia,
 • obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu,
 • czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?
 • jak liczyć termin przedawnienia?
 • czy stosować "stare" czy "nowe" przepisy?
 • jakie działania może podjąć wierzyciel  aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
 • przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych.

 

6. Wybrane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. dochodzenie należności cywilnoprawnych przez j.s.f.p.

 • likwidacja tzw. fikcji doręczenia pism sądowych konsumentom – obowiązki wierzycieli doręczania pism przez komorników sądowych,
 • które pisma związane z dochodzeniem należności cywilnoprawnych mogą/muszą być doręczane przez komorników sądowych?
 • doręczenia pism przez komorników sądowych i koszty z tym związane,
 • omówienie wybranych przepisów w zakresie opłat sądowych,
 • czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki?

 

7. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych.

 • czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
 • jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?
 • czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno-technicznej  działając z urzędu czy na wniosek?
 • jak postąpić z nadpłatą gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?
 • czy i w jaki sposób można nadpłatę cywilnoprawną zaliczyć np. na podatek od nieruchomości?

 

8. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych?

 • rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej, 
 • w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
 • kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
 • w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
 • jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?
 • kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie  należności cywilnoprawnych?
 • jak pracownicy urzędów j.s,t.  i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

 

9. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości.

 • stosowanie ulg na postawie uchwały organu stanowiącego podjętej w trybie art. 59 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rodzaje ulg, warunki i przesłanki stosowania ulg, formy rozstrzygnięcia w kwestii przyznanej ulgi, stosowanie ulg z urzędu),
 • niedochodzenie należności cywilnoprawnych i rekompensaty (40 Euro) za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych,

 

10. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.


Uwaga!

W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha