zaproponuj szkolenia

Online: Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - po zmianach w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym, które weszły w życie od 25 marca 2024r.

02 sierpnia 2024 09:00-13:00

350 zł netto

Nowe wzory tytułów wykonawczych i zmienione rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


Informacje organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Trener specjalizujący się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych;

Ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie;

Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.

Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w fachowych czasopismach m.in. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.


Najważniejsze zagadnienia:

 1. Najnowsze przepisy związane z elektronicznym tytułem wykonawczym i elektronicznym zawiadomieniem wierzyciela, kierowanymi do organów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym – nowe wzory TW w tym TW (1) -7 obowiązujące od 25 marca 2024r.
 2. Okres przejściowy kiedy będzie możliwość stosowania „starych” i „nowych” wzorów TW.
 3. Zmiany w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które obowiązują od 25 marca 2024r.
 4. Zmiany w rozporządzeniu dot. postępowania wierzycieli należności pieniężnych i rozporządzeniu dot. składania oświadczenia majątkowego przez zobowiązanego.
 5. Na które elementy przy wypełnianiu elektronicznego TW należy zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela może spowodować niepoprawne wypełnienie TW?
 6. Czy brak w TW imienia i nazwiska rodziców zobowiązanego będzie skutkował nieprzyjęciem TW do egzekucji?
 7. Kiedy wierzyciel musi poszukiwać majątku zobowiązanego?
 8. Czy należy doręczyć upomnienie małżonkowi zobowiązanego odpowiedzialnemu tylko majątkiem wspólnym, który nie jest ujęty w części A tytułu wykonawczego?
 9. O jakich zdarzeniach wierzyciel musi zawiadomić organ egzekucyjny na formularzu e-ZW?
 10. Czy jednym e-ZW można zawiadomić o zmianach w kilku e-TW dotyczących tego samego zobowiązanego?
 11. Czy informacje o zmianach w TW, wierzyciel może przekazać do organu egzekucyjnego w wersji papierowej nie korzystając z formularza e-ZW?
 12. Jakie zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wprowadził ustawodawca odnośnie m. in. danych w tytule wykonawczym i od kiedy obowiązują?
 13. Czy na zobowiązanego mogą być nałożone sankcje za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym?
 14. Jak poprawnie wypełnić e-TW gdy kwota zaległości opłaty „śmieciowej” wynika z deklaracji, zawiadomienia lub decyzji określającej?
 15. Jak powinien postąpić wierzyciel gdy organ egzekucyjny nie przystąpił do egzekucji z powodu błędów w tytule wykonawczym?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Obowiązki wierzyciela opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne .
1.1. Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela (m.in. ustawa o finansach publicznych, ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
1.2. Obowiązek ustalania i dochodzenia należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek).
1.3. Wymagalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela (czy kierować do egzekucji administracyjnej można tylko należności wynikające z ostatecznych decyzji?, kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej? Kiedy kierować do egzekucji e-TW na należność wynikającą z deklaracji a kiedy z zawiadomienia?)
1.4. Czy w przypadku opóźnienia w doręczeniu zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana stawek od stycznia 2024r. a zawiadomienie doręczone w kwietniu 2024r.) naliczać odsetki za nieterminową zapłatę?

2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmienione rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
2.1. Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego (formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych).
2.2. Wystawianie upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – obligatoryjne elementy upomnienia, omówienie istoty i treści pouczeń, czy upomnienie musi być podpisane? Czy upomnienie może być doręczone przez pracownika urzędu i przez sołtysa? Aktualne rozporządzenie dot. upomnień, kolejna zmiana w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia.
2.3. Możliwość odstąpienia od wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych (jak prawidłowo wyliczyć równowartość dziesięciokrotności kosztów upomnienia?, czy można wystawiać upomnienia i TW na kwoty niższe ni dziesięciokrotność kosztów upomnienia?),
2.4. Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem, czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?).
2.5. Kiedy zobowiązany nie ma obowiązku zapłaty kosztów upomnienia?
2.6. Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
2.7. Istotna zmiana w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia od 25 marca 2024r. (Co z kosztami upomnienia wynikającymi z upomnień doręczonych przed 25 marca 2024r.? Czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia?).

3. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego – obowiązek elektronicznego przekazywania TW (termin wystawienia tytułu wykonawczego, omówienie najważniejszych danych e-TW).
3.1.Omówienie nowego wzoru tytułu wykonawczego (TW-1(7) i prawidłowego wypełnienia (wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, forma przesłania do organu egzekucyjnego elektronicznego tytułu wykonawczego).
3.2. Nowy wzór kolejnego tytułu wykonawczego ( elementy, postać i cel kolejnego TW)
3.3. Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).
3.4. Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową? (zmiana od 25 marca 2024r. – rozszerzenie katalogu informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).
3.5. Wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków (kiedy wystawić tytuł wykonawczy na małżonków, jak rozumieć domniemanie ustawowej współwłasności małżeńskiej w kontekście wystawienia upomnienia i tytułu wykonawczego).
3.6. Przekazywanie TW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub elektronicznej skrzynki podawczej organu egzekucyjnego – różnice pomiędzy tymi narzędziami.
3.7. Podpis elektroniczny – kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna.

4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji.
4.1. Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji).
4.2. Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).
4.3. Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.
4.4. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego.
4.5. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
4.6. Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?
4.7. Kto – organ egzekucyjny czy wierzyciel – zwraca podwójnie ściągniętą należność objętą tytułem wykonawczym?
4.8. W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego (np. inna kwota odsetek przekazanych przez organ egzekucyjny niż naliczona w systemie księgowym)?
4.9. Sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).

5. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
5.1. Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
5.2. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).
5.3. Wprowadzenie nowej instytucji - skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku, gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku? Istotna zmiana przepisów w zakresie sankcji za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym.
5.4. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
5.5. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).

6. Obowiązki wierzyciela w zakresie przekazywania zawiadomień i informacji do organu egzekucyjnego – omówienie wybranych elementów formularza e-ZW.
6.1. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe obowiązujące od 25 marca 2024r. dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego.
6.2. Jak wypełnić e-ZW w zakresie informacji dotyczącej zapłaty należności do wierzyciela, przedawnieniu lub zmianie wysokości należności np. na skutek złożenia korekty deklaracji?
6.3. W jaki sposób poinformować organ egzekucyjny o zastosowanej uldze w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umorzenie, częściowe umorzenie, raty)?
6.4. Czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o nienaliczaniu odsetek w związku z przedawnieniem należności?
6.5. Kto podpisuje e-ZW – czy musi to być ta sama osoba, która podpisała wcześniej e-TW?
6.6. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
6.7. Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?
6.8. W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego (np. inna kwota odsetek niż naliczona w systemie księgowym)?
6.9. Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).

7. Indywidualne pytania, konsultacje.


Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych  m.in. wybrane wzory pism, w tym: nowy wzór upomnienia z pouczeniem, wzory dokumentów dot. odpisu przedawnionej opłaty „śmieciowej”, wzór postanowienia o zarachowaniu wpłaty na zaległość, oraz wzór procedury wewnętrznej dot. obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha