zaproponuj szkolenia

Online: KOMPENDIUM DLA SEKRETARZY GMINY Z ZAKRESU PRAWA PRACY W SAMORZĄDZIE ORAZ FUNCJONOWANIA URZĘDU

27 czerwca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

 Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Informacje o prowadzącym szkolenie: 

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


Adresaci:
szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin, powiatów oraz województw zajmujących się m.in. problematyką kadrową w urzędach


Cel:

• przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy sa-morządowego, prowadzenia spraw kadrowych, w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach obowiązującego w samorządzie prawa pracy, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją.
• przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad opracowywania i wdrażania w jednostce samorządowej regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz wynagradza-nia.


 Korzyści:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące samorządowego prawa pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe.


 Program szkolenia:

1. Podstawy prawne regulujące status pracowników samorządowych.
2. Formy zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego
a) Rodzaje form zatrudnienia
b) Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z wyboru i powołania
c) Zasady wynagradzania w ramach stosunku pracy z wyboru i powołania
3. Status prawny sekretarza gminy.

4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
• Na podstawie otwartego konkurencyjnego naboru
• Zatrudnianie w samorządzie bez przeprowadzania naboru
5. Zasady zawierania umów o pracę Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYH ZMIAN
• umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”,
• ELEMENTY UMOWY O PRACĘ
• INFORMACJA O DODATKOWYCH WARUNKACH ZATRUDNIENIA

6. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
• Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia płacowego oraz przepisów we-wnątrzzakładowych,
• Składniki wynagrodzenia obligatoryjne i fakultatywne
• Zasady przyznawania dodatku specjalnego,
• Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych

7. Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2024 i skutki jego wprowadzenia.

8. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wybo-ru i powołania
9. Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania
10. Zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych w samorządzie.
11. Zmiana warunków pracy i płacy (Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN):
• Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
• Porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie warunków pracy.

12. Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę (Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZO-NYCH ZMIAN):
• treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
• oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
• pracownicy podlegający szczególnej ochronie
• Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pra-cy.
13. Praca zdalna
a) uprawnieni/zobowiązani
b) zasady ustalania pracy zdalnej na wniosek pracownika
c) zasady ustalania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy
d) okazjonalna praca zdalna
e) obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie wykonywania obowiązków w formie pracy zdalnej
f) wymagane przez ustawodawcę procedury związane z wprowadzeniem pracy zdalnej
g) równouprawnienie pracowników wykonujących pracę zdalną

14. PRZERWY I ZWOLNIENIA OD PRACY
15. URLOP OPIEKUŃCZY
16. RODZICIELSTWO A OCHRONA PRZED ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY
17. ZMIANY W ZAKRESIE URLOPU MACIERZYNSKIEGO, RODZICIELSKIEGO, OJCOWSKIEGO I WY-CHOWAWCZEGO
18. ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON
19. ZMIANY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKROCZENIOWEJ PRACODAWCY

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha