zaproponuj szkolenia

Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)

od 06 kwiecień 2023 09:00
do 27 kwiecień 2023 15:00

1200 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

Szkolenie czterodniowe realizowane w dniach: 6, 13, 20, 27 kwietnia 2023 r. 09:00-15:00 (czwartki)


PROWADZĄCY:
- Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
- Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce Oddział w Białymstoku,
- Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
- Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury
i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych
i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
- Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.


CELE SZKOLENIA:
Uczestnicy poznają zasady rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych w mierze pozwalającej na poprawne wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej w pionach finansowo – księgowych tj. tworzenia wewnętrznych procedur, poprawnej klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, ewidencjonowania na kontach syntetycznych i analitycznych, uzgadniania stanów z pracownikami merytorycznymi, poprawnego zamykania miesięcy i roku obrotowego, księgowania kosztów na przełomie roku oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów.


ADRESACI:
Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących na stanowiskach nie kierowniczych, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem oraz kontrolą zarządczą.


PROGRAM:
Blok I
1. Pojęcia podstawowe:
- finanse publiczne i źródła prawa finansowego
- środki publiczne
- formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
- budżet państwa oraz budżet jednostki samorządu terytorialnego
- plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych – zakres i rodzaje
2. Wyjaśnienie statusu urzędu JST – w relacji z organem (budżetem).
3. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości.
4. Polityka rachunkowości – elementy składowe oraz obowiązek tworzenia i aktualizowania.
5. Księgi rachunkowe – sposób prowadzenia oraz elementy składowe, zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz prezentowania kosztów na przełomie roku.
6. Dokumenty księgowe – rodzaje, tworzenie, obieg oraz kontrola.
7. Konta bilansowe i pozabilansowe, konta syntetyczne i analityczne oraz zasady budowania zakładowego planu kont. Możliwość prowadzenia kilku kont syntetycznych.
8. Klasyfikacja budżetowa –znaczenie poprawnego stosowania, w szczególności w kontekście szczegółowości sporządzania planów finansowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej - przykłady.

Blok II
1. Rozróżnienie dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe i budżet.
2. Dochody majątkowe i bieżące (znaczenie podziału)
3. Dochody podatkowe – dochody cywilnoprawne – niepodatkowe dochody budżetowe o charakterze publicznoprawnym
4. Dochody budżetu jako przychody urzędu JST
5. Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa (w zakresie zadań zleconych)
6. Ewidencja podatków jako część ewidencji urzędu JST (zasady w ZPK)
7. Dochody budżetowe:
a) klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
b) dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
d) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu,
e) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy.

Blok III
1. Wydatki majątkowe i wydatki bieżące (znaczenie podziału)
2. Klasyfikacja budżetowa wydatków w perspektywie zmian od 2022 roku
3. Rozliczenia wydatków jednostek budżetowych z budżetem
4.Zdarzenia gospodarcze (finansowe) uzasadniające zmniejszenie wykonanych wydatków
5.Zasady dysponowania przez jednostkę budżetową majątkiem, trwały zarząd jako szczególna forma władania nieruchomością.
6. Majątek trwały w jednostce budżetowej:
a) źródła finansowania – środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowy jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, majątek o wartości do 10.000 i powyżej wartości, Zespół 0 – zasady budowy ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r.,
c) zasady gospodarowania, w tym powierzanie z obowiązkiem zwrotu – organizacja systemu powierzania majątku, zbywanie i likwidacja – procedury systemu kontroli wewnętrznej.
7. Majątek obrotowy w jednostki budżetowej:
a) występowanie majątku obrotowego rzeczowego, należności i rozliczeń, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, aktualizacja wyceny wartości należności, zespół kont 1, 2, 3, 6 – zasady funkcjonowania poszczególnych kont, możliwe warianty ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych.
8. Pojęcie inwestycji i zakupu inwestycyjnego.
9. Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe - istota problem – również w kontekście wydatków bieżących i majątkowych.
10. Zasady prezentowania danych w zakresie środków trwałych w sprawozdaniu finansowym .
11.nwentaryzacja środków trwałych (w ramach kontroli zarządczej w aktywach trwałych).

Blok IV
1. Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego:
a) kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
b) inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach danego roku,
c) przeksięgowania roczne.
2. Przygotowanie sprawozdań budżetowych okresowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
3. Obowiązkowa sprawozdawczości jednostki budżetowej:
a) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa) – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania,
b) sprawozdawczość budżetowa – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania,
c) sprawozdawczość z operacji finansowych – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania.


 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha