zaproponuj szkolenia

Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)

od 27 maja 2024 09:00
do 17 czerwca 2024 15:00

1200 zł netto

TERMINY:     27 maja, 3, 10 i 17 czerwca 2024 r. 09:00-15:00 (poniedziałki)
DZIEŃ I    Wydatki budżetowe, Majątek trwały
DZIEŃ II    Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
DZIEŃ III    Rachunkowość budżetowa
DZIEŃ IIV     Dochody i przychody jednostek sektora finansów publicznych


CENA:
1200 zł netto/os. za 4 dni. 300 zł netto/os. za wybrany dzień szkolenia


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
-    Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku,
-    Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
-    Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
-    Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.


CELE SZKOLENIA:
Uczestnicy poznają zasady rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych w mierze pozwalającej na poprawne wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej w pionach finansowo – księgowych tj. tworzenia wewnętrznych procedur, poprawnej klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, ewidencjonowania na kontach syntetycznych i analitycznych, uzgadniania stanów z pracownikami merytorycznymi, poprawnego zamykania miesięcy i roku obrotowego, księgowania kosztów na przełomie roku oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów.


ADRESACI:
Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących na stanowiskach nie kierowniczych, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem oraz kontrolą zarządczą.


PROGRAM:
DZIEŃ I Rachunkowość budżetowa - podstawy i cechy charakterystyczne
Szkolenie ma na celu poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.  Przygotowuje jego uczestników do pracy w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.
1.    Podstawowe definicje:
-    finanse publiczne i źródła prawa finansowego,
-    formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,
-    procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
-    plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych.
2.    Powiązanie urzędu JST – w relacji z organem (budżetem).
3.    Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie rachunkowości.
4.    Polityka rachunkowości – elementy składowe oraz zasady tworzenia i aktualizowania.
5.    Dowody księgowe – rodzaje, tworzenie, obieg oraz kontrola.
6.    Konta bilansowe i pozabilansowe, konta syntetyczne i analityczne oraz zasady budowania zakładowego planu kont.
7.    Klasyfikacja budżetowa –zasady właściwego stosowania w zakresie planowania, ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej.
8.    Księgi rachunkowe –co powinny zawierać, zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz prezentowania kosztów na przełomie roku.


DZIEŃ II Dochody i przychody jednostek sektora finansów publicznych
Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad w obszarze dochodów jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji, z uwzględnieniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tym obszarze.
1.    Dochody jednostki budżetowej a dochody budżetu (organy) – różnice.
2.    Dochody majątkowe i bieżące (znaczenie podziału)
3.    Dochody podatkowe – dochody cywilnoprawne – niepodatkowe dochody budżetowe o charakterze publicznoprawnym
4.    Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa (w zakresie zadań zleconych)
5.    Klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
6.    Dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa,
7.    Uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
8.    Etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu,
9.    Rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy.


DZIEŃ III Wydatki budżetowe: znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania, możliwość zaciągania zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania
Szkolenie ma na celu zdobycie, uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie ewidencji wydatków budżetowych. ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. prawidłowości ujmowania wydatków w ewidencji księgowej z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
1.    Wydatki majątkowe i wydatki bieżące (znaczenie podziału)
2.    Klasyfikacja budżetowa wydatków - problemy ze stosowaniem klasyfikacji wydatków
3.    Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
4.    Rozliczenia wydatków jednostek budżetowych z budżetem
5.    Zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień
6.    Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatków budżetowych.

Majątek trwały a majątek obrotowy zasady ewidencji w jednostkach sektora finansów publicznych
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie ewidencji majątku trwałego i obrotowego oraz zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.
1.    Zasady dysponowania przez jednostkę budżetową majątkiem, trwały zarząd jako szczególna forma władania nieruchomością.
2.    Majątek trwały w jednostce budżetowej:
a)    źródła finansowania – środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowy jednostki budżetowej,
b)    zasady wyceny i ewidencji – w tym, majątek o wartości do 10.000 i powyżej wartości, konta zespołu „0” – zasady budowy ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r.,
c)    zasady gospodarowania – procedury systemu kontroli wewnętrznej.
3.    Majątek obrotowy w jednostki budżetowej:
a)    występowanie majątku obrotowego rzeczowego, należności i rozliczeń, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej,
b)    zasady wyceny i ewidencji – w tym, aktualizacja wyceny wartości należności, zespół kont 1, 2,
4.    Pojęcie inwestycji i zakupu inwestycyjnego.
5.    Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe - istota problem – również w kontekście wydatków bieżących i majątkowych.
6.    Zasady prezentowania danych w zakresie środków trwałych w sprawozdaniu finansowym.


DZIEŃ IV Sprawozdawczość budżetowa i finansowa oraz z operacji gospodarczych – prezentacja danych
Szkolenie ma na celu przedstawienie rodzajów, form oraz sposobów sporządzania sprawozdań jednostek budżetowych. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań. Przedstawienie przykładów nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach. Omówienie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za sprawozdania.
1.    Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego:
a)    kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
b)    inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach danego roku,
c)    przeksięgowania roczne.
2.    Przygotowanie sprawozdań budżetowych okresowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
3.    Obowiązkowa sprawozdawczość jednostki budżetowej:
a)    sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa) – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania,
b)    sprawozdawczość budżetowa – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania,
c)    sprawozdawczość z operacji finansowych – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha