zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola dotacji oświatowych w praktyce

28 czerwca 2024 09:00-14:00

365 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego - Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół nie samorządowych.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych. Wytłumaczymy jak zorganizować kontrolę, jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji, jak udokumentować kontrolę, jak przygotować protokół kontroli. Przedstawimy wzory dokumentów. Omówimy praktyczne przykłady wydatków.


PROGRAM:
1.    Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zakres i okres kontroli, obowiązki kontrolne organów dotujących.
2.    Uchwała dotacyjna – jakie wymagane prawem zapisy powinny się w niej znaleźć, a jakie dodatkowe zapisy ułatwią i uskutecznią przeprowadzenie kontroli.
3.    Organizacja kontroli –planowanie kontroli, przygotowanie pracowników i ich kompetencje, udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane, prawa osób kontrolujących, zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, program kontroli.
4.    Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji – rodzaje dokumentacji potwierdzających liczbę uczniów, weryfikacja dokumentacji, sprawdzenie, czy uczeń jest dotowany w innym podmiocie. Wskazanie przykładowych nieprawidłowości.
5.    Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji – katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji, rodzaje dokumentacji potwierdzających poniesione wydatki, weryfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, faktury, pochodne od wynagrodzeń, lista płac, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń, wynagrodzenie dyrektora), weryfikacja wydatków na wydatki rzeczowe, remontowe i inne. Wskazanie przykładowych nieprawidłowości – katalog wydatków, których nie można sfinansować z dotacji.
6.    Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju.
7.    Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych – jakie wydatki można rozliczyć z dotacji na uczniów niepełnosprawnych, jak powinna wyglądać prawidłowa ich dokumentacja.
8.    Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli – lista kontrolna, arkusz ustaleń, protokół oględzin, protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.
9.    Postępowanie pokontrolne – wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, obowiązki organu prowadzącego, procedura odwoławcza.
10.    Omówienie i przedstawienie wzorów dokumentów na każdym etapie kontroli.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha