zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola OSK i SKP oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji po zmianie przepisów

21 czerwca 2024 10:00-14:00

500 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej


CELE:
Na szkoleniu przedstawiane są aktualne wymagania dotyczące kontroli przez starostę przedsiębiorców prowadzących OSK i SKP oraz czynności starosty związane z dokonywaniem i prowadzeniem wpisów do rejestru działalności regulowanych w zakresie ośrodków szkolenia kierowców, stacji kontroli pojazdów, a także ewidencji instruktorów i wykładowców. Szkolenie uwzględnia ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie zniesienia opłaty ewidencyjnej oraz prowadzenia rejestru OSK, ewidencji instruktorów i wykładowców w systemie teleinformatycznym. Szkolenie wyjaśnia także jak projekt zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym wpływa na czynności pracownika starosty, który kontroluje przedsiębiorców wykonujących powyższe działalności gospodarcze. Przedstawiany jest w związku z tym planowany nowy zakres kontroli SKP, nowe pojęcie rażącego naruszenia, zmienione przesłanki wydawania przez starostę decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, obowiązek przekazania przez starostę akt sprawy dotyczących uprawnień diagnosty do Dyrektora TDT. Oprócz zagadnień omawianych zgodnie z programem szkolenia wyjaśniane są dodatkowo zagadnienia wynikające z pytań uczestników. Wymagania przepisów uzupełniane są na szkoleniu o wnioski wynikające z orzeczeń sądów administracyjnych.


PROGRAM:
1.    Nowe przepisy opublikowane w sierpniu 2023 r. (zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym)
-    zmiana zakresu badań w podstawowej SKP
-    warunki badań technicznych niektórych pojazdów przeprowadzane poza SKP
-    wymagania dla infrastruktury służącej do badań przeprowadzanych poza SKP
-    procedura poprzedzająca przeprowadzenie badań poza SKP
-    wyposażenie kontrolno-pomiarowe do badań technicznych prowadzonych poza SKP
-    terminy wejścia w życie nowych wymagań
2.    Warunki prowadzenia rejestrów działalności regulowanej  w zakresie SKP i OSK - wymagania
-    rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK w systemie teleinformatycznym (zmiana ustawy Prd)
-    warunki wpisu do rejestru, odmowy dokonania wpisu, wymagania dla przedsiębiorców
-    wzory dokumentów: wniosek, zaświadczenie, opłaty, rozszerzenie zakresu, inna zmiana danych
-    wykreślenie z rejestru: w wyniku decyzji o zakazie prowadzenia działalności regulowanej i bez decyzji
3.    Ewidencja instruktorów, wykładowców i podmiotów prowadzących szkolenie
-    ewidencja w systemie teleinformatycznym(zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym)
-    zasady prowadzenia ewidencji: wpis, zmiana wpisu i odmowa wpisu do ewidencji
-    nr ewidencyjny, opłaty za wpis, zaświadczenie, wymagania dla instruktora i wykładowcy, legitymacja
-    skreślenie instruktora/wykładowcy z ewidencji
4.    Warunki, zakres i tryb kontroli przedsiębiorców prowadzących OSK i SKP
-    warunki prowadzenia: SKP (szczegółowe wymagania dla SKP, diagności, wyposażenie kontrolno-pomiarowe, warunki lokalowe, dokumenty, stanowisko kontrolne, wyposażenie, oznaczenie)
-    warunki prowadzenia: OSK (infrastruktura, kadra,  formy kształcenia, dokumentacja związana ze szkoleniem obowiązki kierownika OSK, zasady prowadzenia szkolenia kierowców, poświadczenie spełniania dodatkowych wymagań, wymagania dla osób prowadzących zajęcia)
-    wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na kontrolę przedsiębiorcy
-    przesłanki wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w zakresie: SKP, OSK
5.    Planowana zmiana przepisów, projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym
-    zmiana organu właściwego do wydawania, zawieszania i cofania uprawnienia diagnostom
-    obowiązek przekazania przez starostę akt sprawy dotyczących uprawnień diagnosty  
-    nowe informacje w Centralnej Ewidencji Pojazdów
-    nowe kary dla podmiotu prowadzącego SKP, którzy rażąco naruszy przepisy
-    nowe informacje o diagnostach w rejestrze przedsiębiorców prowadzących SKP
-    zmiana zakresu kontroli SKP
-    rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia diagnostów (OSD)
-    warunki prowadzenia OSD i warunki nadzoru przez starostę
-    nowe wymagania dla osób wykonujących w imieniu starosty czynności kontrolne  
-    zmiana przesłanek wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w zakresie: SKP, OSK
5.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha