zaproponuj szkolenia

Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców

15 grudzień 2021 10:00-14:00

330 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:            
-    Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
-    16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
-    Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
-    Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
-    Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI:
Webinarium jest skierowane do pracowników odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę OSK i SKP.


PROGRAM:
1.    Ośrodki szkolenia kierowców – zadania starosty
-    zasady prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
a)    wpis i rozszerzenie zakresu szkolenia
b)    zmiana danych wpisanych do rejestru bez rozszerzenia zakresu szkolenia
c)    wykreślenie z rejestru
-    prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie kierowców
-    wpis lub zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców
-    legitymacja instruktora: przedłużenie, wymiana, wtórnik
-    skreślenie instruktora/wykładowcy z ewidencji
-    kontrola OSK
a)    zakres i tryb przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców
b)    kontrola warunków prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców
c)    kontrola obowiązków kierownika ośrodka szkolenia kierowców
d)    decyzja o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców
e)    kontrola obowiązków instruktorów i wykładowców
2.    Stacje kontroli pojazdów – zadania starosty - nowa koncepcja nadzoru nad systemem badań technicznych
-    wyznaczenie starosty jako organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorcami i jednostkami prowadzącymi ośrodki szkolenia diagnostów i prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów
-    wymagania dla osób wykonujących kontrole w odniesieniu do ośrodków szkolenia diagnostów
-    prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
-    kontrola SKP
a)    kontrola warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów
b)    kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji
c)    wymagania dla osób wykonujących czynności kontrolne w ramach nadzoru
d)    katalog czynności i działań, których nie mogą wykonywać osoby przeprowadzające czynności kontrolne w ramach nadzoru
e)    decyzja o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i wykreślenie z rejestru
f)    inne powody wykreślenia z rejestru
g)    wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych
3.    Odpowiedzi na pytania

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha