zaproponuj szkolenia

Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców

25 kwiecień 2023 10:00-14:00

400 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej


PROGRAM:
1.    Warunki dokonywania przez starostę wpisów i prowadzenia rejestrów działalności regulowanej -
wymagania dla przedsiębiorcy
1.1    Rejestr przedsiębiorców prowadzących SKP, wymagania dla przedsiębiorców prowadzących SKP
1.2    Rejestr przedsiębiorców prowadzących OSK, wymagania dla przedsiębiorców prowadzących OSK
-    podmioty niebędące przedsiębiorcami, które mogą prowadzić SKP lub OSK
-    wzory dokumentów: wniosek, zaświadczenie, opłaty, rozszerzenie zakresu, inna zmiana danych
-    wykreślenie z rejestru: w wyniku decyzji o zakazie prowadzenia działalności regulowanej i bez decyzji

2.    Warunki, zakres i tryb kontroli działalności regulowanej przez starostę
2.1    Kontrola przedsiębiorców prowadzących SKP
2.2    Kontrola przedsiębiorców prowadzących OSK
-    warunki prowadzenia: SKP (szczegółowe wymagania dla SKP, diagności, wyposażenie kontrolno-pomiarowe, warunki lokalowe, dokumenty, stanowisko kontrolne, wyposażenie technologiczne, oznaczenie)
-    warunki prowadzenia: OSK (infrastruktura, kadra, formy kształcenia, dokumentacja związana ze szkoleniem obowiązki kierownika OSK, zasady prowadzenia szkolenia kierowców, poświadczenie spełniania dodatkowych wymagań, wymagania dla osób prowadzących zajęcia z pierwszej pomocy)
-    wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na kontrolę przedsiębiorcy
-    przesłanki wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w zakresie: SKP, OSK
    
3.    Ewidencja instruktorów, wykładowców i podmiotów prowadzących szkolenie
-    Wpis, zmiana wpisu i odmowa wpisu do ewidencji
-    zasady dokonania wpisu do ewidencji, nr ewidencyjny, opłaty za wpis, zaświadczenie
-    skreślenie instruktora/wykładowcy z ewidencji
-    wymagania dla instruktora i wykładowcy, legitymacja

4.    Wymagania wynikające z projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym
-    zmiana organu właściwego do wydawania, zawieszania i cofania uprawnienia diagnostom
-    przepisy przejściowe, obowiązek przekazania przez starostę akt sprawy dotyczących uprawnień diagnosty do Dyrektora TDT
-    nowe informacje w Centralnej Ewidencji Pojazdów
-    kary dla przedsiębiorcy i innego podmiotu prowadzącego SKP, którzy rażąco naruszyli warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP
-    nowe informacje o diagnostach w rejestrze przedsiębiorców prowadzących SKP
-    zmiana zakresu kontroli SKP
-    rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia diagnostów (OSD)
-    warunki prowadzenia OSD i warunki ich nadzoru przez starostę
-    nowe wymagania dla osób wykonujących w imieniu starosty czynności kontrolne
-    nowe przesłanki wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w zakresie: SKP, OSD, OSK
5.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha