zaproponuj szkolenia

Online: Najnowsze zmiany na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

17 kwiecień 2023 10:00-13:00

330 zł netto

Forma szkolenia:

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym:

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej oraz prawo pracy. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad sto czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.


Materiały szkoleniowe:

  • wyciąg z najważniejszych przepisów, które zostały zmienione
  • komentarze do najważniejszych zmian

Program szkolenia:

1.  Ogólne kierunki wprowadzanych zmian.
2.  Zmiany dotyczące zakresu podmiotowego ustawy.
3.  Zmiany w zakresie kwalifikacji określonych kategorii osób wskazanych w ustawie.
4.  Możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałaby wrócić do pieczy zastępczej.
5.  Zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka.
6.  Podwyższenie wysokości wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz wprowadzenie zmiany w zakresie jego waloryzacji.
7.  Wprowadzenie ograniczeń w tworzeniu nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
8.  Doprecyzowanie kwestii gromadzenia i przeznaczenia środków ze świadczenia wychowawczego małoletnich umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
9.  Rozszerzenie katalogu osób, które mogą być opiekunami usamodzielnienia, o pracownika organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inną osobę wyznaczoną przez tę organizację do pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia.
10.  Monitoring w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
11.  Pozostałe zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
12.  Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.


Uwaga !

Po szkoleniu istnieje możliwość zadawania Trenerowi pytań dotyczących szkolenia przez 7 dni, za pośrednictwem Organizatora.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha