zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Najnowsze zmiany wprowadzone na gruncie ustawy o pomocy społecznej nowelizacją z 15.04.2021 r. oraz nowelizacją z dnia 17.11.2021 r. w praktyce

30 marzec 2023 10:00-13:00

330 zł netto

Forma szkolenia:

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym: 

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.


Materiały szkoleniowe:

  • wyciąg z najważniejszych przepisów
  • najnowsze orzecznictwo
  • projekty nowych aktów normatywnych

Uwaga !

Po szkoleniu istnieje możliwość zadawania Trenerowi pytań dotyczących szkolenia przez 7 dni, za pośrednictwem Organizatora.


Program szkolenia


1. Najnowsze zmiany na gruncie ustawy o pomocy społecznej:
1.1. zmiany w zakresie ustalania dochodu,
1.2. zmiany dotyczące świadczeń z pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze w trybie pilnym,
1.3. wspólne skierowanie do DPS,
1.4. zmiany dotyczące odpłatności za pobyt w DPS oraz zwalniania z odpłatności wprowadzone nowelizacją z 17.11.2021 r.,
1.5. nowe postępowanie w sprawie zwrotu opłat (art. 98a u.p.s.),
1.6. zmiany w zakresie właściwości miejscowej organów pomocy społecznej,
1.7. zmiany dotyczące procedury zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,
1.8. zmiany dotyczące statusu pracowników socjalnych.

2. Orzecznictwo do najnowszych zmian wprowadzonych na grunt ustawy o pomocy społecznej.

3. Planowane nowelizacje ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych, w tym:
3.1. wprowadzenie regulacji dotyczącej mieszkań treningowych i wspomaganych,
3.2. wprowadzenie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich,
3.3. wprowadzenie usług wsparcia krótkoterminowego świadczonych przez domy pomocy społecznej,
3.4. wprowadzenia regulacji obligujących kierowników lub dyrektorów domów pomocy społecznej oraz podmioty prowadzące placówki zapewniające całodobową opiekę do prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych z udziałem mieszkańców lub osób przebywających w placówce, podejmowania działań następczych oraz przekazywania informacji właściwym organom,
3.5. obowiązek zgłaszania wszystkich zdarzeń z użyciem przemocy wobec pracownika socjalnego w ciągu 3 dni od ich zaistnienia.

4. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha