zaproponuj szkolenia

Online: Archiwizacja dokumentacji w sądzie

05 wrzesień 2022 09:00-13:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m.in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również  w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


PROGRAM:
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Sądzie
1) Przepisy ogólnoarchiwalne
2) Przepisy dotyczące zasad obowiązujących w sądownictwie

II. Rodzaje dokumentacji w Sądach
1) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w Sądzie
2) Dokumentacja z zakresu administracji i nadzoru
3) Akta spraw sądowych

III. Postępowanie z dokumentami z zakresu administracji i nadzoru
1) Instrukcja kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
2) Rejestracja sprawy i jej znak, teczka rzeczowa, dokumentacja tworząca i nie tworząca spraw
3) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
4) Przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b) opisanie jednostek archiwalnych
c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji

IV. Postępowanie z aktami spraw sądowych
1) Zasady klasyfikowania i kwalifikowania akt spraw sądowych
2) Przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego
3) Reguły określania i wyliczania okresów przechowywania akt
4) Postępowanie z dokumentacją pomocniczą dla spraw sądowych – papierową i elektroniczną
5) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego
1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
3) Przekwalifikowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
4) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
5) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
6) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
7) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji Sądu lub jego komórek organizacyjnych

VII. Dyskusja

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha