zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Nowe wzory zaświadczeń podatkowych obowiązujące od 9 lipca 2022 r. Wszystko o zaświadczeniach wydawanych przez gminne organy podatkowe.

21 wrzesień 2022 09:00-13:00

295 zł netto

Szczegóły organizacyjne:
Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Informacje o prowadzącym szkolenie: 

przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.


 Program szkolenia:

1.Komu i na jakiej postawie wydawane są zaświadczenia przez organ podatkowy?
1.1. Czy osoba ubiegająca się o zaświadczenia musi wskazać konkretny przepis prawa, z którego wynika że powinna uzyskać zaświadczenie organu podatkowego?
1.2. Jak rozumieć pojęcie interesu prawnego w potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego osoby ubiegającej się o zaświadczenie?
1.3. Komu organ podatkowy może odmówić wydania zaświadczenia i w jakiej formie to powinno nastąpić?
2. Postępowanie organu podatkowego poprzedzające wydanie zaświadczenia.
2.1. Czy zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości może być wydane w toku postępowania wymiarowego?
2.2. Czy fakt, że toczy się postępowanie wymiarowe stanowi podstawę odmowy wydania zaświadczenia?
2.3. Czy w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej można w wydawanym zaświadczeniu podać, że podatnik nie posiada zaległości?
2.4. Co w sytuacji gdy podatnik żąda wydania o niezaleganiu w podatkach a ma zaległość np. z lat 2002 do 2007 wpisaną na hipotekę?
3. Rodzaje zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
3.1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ( komu może być wydane? Jakie dane oprócz potwierdzenia faktu niezalegania lub stanu zaległości mogą być ujawnione w zaświadczeniu?)
3.2. Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (komu może być wydane? Czy osoba ubiegająca się o takie zaświadczenie musi być spadkobiercą czyli już po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w sądzie lub przed notariuszem?)
3.3. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (kto może uzyskać zaświadczenie? Czy zbywający musi wyrazić zgodę na wydanie takiego zaświadczenia innemu podmiotowi?)
3.4. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (kto może uzyskać takie zaświadczenie? Czy zaświadczenie może być wydane małżonkowi podatnika w tym również rozwiedzionemu małżonkowi? Czy w zaświadczeniu powinny być wykazane również odsetki, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne?)
4. Inne zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe.
4.1. Zaświadczenia o stanie majątkowym (czy organ podatkowy może wydać takie zaświadczenie skoro nie prowadzi ewidencji majątku? W jakiej formie ewentualnie odmówić wydania takiego zaświadczenia?)
4.2. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych i hektarów przeliczeniowych (czy organ podatkowy musi wydać takie zaświadczenie i w oparciu o jakie dokumenty?)
4.3. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego ( komu może być wydane? W oparciu o jakie dane i przepisy prawa wydaje się takie zaświadczenie?)
5. Nowe wzory niektórych zaświadczeń w sprawach podatkowych.
5.1. Jakie zmiany w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)? – analiza i omówienie nowego wzoru zaświadczenia.
5.2. Pozostałe wzory zaświadczeń w sprawach podatkowych.
6. Opłata skarbowa od zaświadczeń w sprawach podatkowych (wysokość opłaty, kiedy powinna być uiszczona – czy z chwilą składania wniosku o zaświadczenie czy przy odbiorze tego oświadczenia?)
6.1. Zaświadczenia zwolnione z opłaty skarbowi o nie podlegające opłacie skarbowej.
6.2. Czy opłatę skarbową wnosi się od ilości zaświadczeń czy od ilości egzemplarzy dokumentu zaświadczenia?
6.3. Czy brak opłaty skarbowej stanowi podstawę do odmowy wydania zaświadczenia?
6.4. Czy opłata skarbowa wpłacona za zaświadczenie w wyższej kwocie niż należna (np. wpłata 21 zł zamiast 17 zł) powinna zostać zwrócona i w jakim trybie?
7. Indywidualne pytania, konsultacje w tematyce szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha