zaproponuj szkolenia

Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

09 maja 2024 09:00-13:00

310 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog, ukończyła również studia podyplomowe – rachunkowość i finanse i rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - posiada świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych jednostkach budżetowych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Centrum Kultury, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (ma ich na swoim koncie około 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, CUW, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji. Prowadzi szkolenia na temat: Sposoby gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego w jednostkach państwowych i samorządowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja środków trwałych i WNIP, Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji, Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zagospodarowania, Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych i WNIP, Błędy w realizacji kontroli zarządczej, Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej, Majątek trwały i WNIP, Dyscyplina finansów publicznych i inne.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do:
- kierowników sektora finansów publicznych,
- skarbników i głównych księgowych,
- pracowników jednostek sektora finansów publicznych,
- pracowników działów finansowo-księgowych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie ostatnich zmian i praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oraz przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez organy kontroli. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie niektórych wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników.


PROGRAM:
1. Istota dyscypliny finansów publicznych - podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Prawny charakter odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Ostatnia zmiana przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w tym:
- podwyższenie kwoty minimalnej poniżej której czyn nie stanowi naruszenia.
zmiana kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia do kwoty

4. Zakres podmiotowy odpowiedzialności:
- odpowiedzialność kierownika jednostki (art. 53 uofp)
- odpowiedzialność pracownika – przykłady nieskutecznego powierzenia obowiązków
- odpowiedzialność kierownika przy powierzeniu obowiązków
- odpowiedzialność skarbnika, głównego księgowego

5. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmuje działania lub zaniechanie działania niezgodne z przepisami w zakresie:
- gospodarowania mieniem i środkami publicznymi obejmującymi gromadzenie dochodów,
- wydatkowania środków,
- zaciągania zobowiązań oraz prowadzenie inwentaryzacji

6. Znaczenie powierzenia obowiązków z zakresu gospodarki finansowej, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

7. Zakres i forma i powierzenia obowiązków

8. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
9. Osoby ponoszące odpowiedzialność z tytułu naruszeń dyscypliny finansów publicznych:
- odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz nienależyte wykonywanie obowiązków z zakresu kontroli zarządczej,
- odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie kontroli dokumentów finansowych, oraz za błędy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
- odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie, środki finansowe i obowiązki z tym związane

10. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w tym odpowiedzialność

- za nieprawidłowości w prowadzeniu rachunkowości
- za wykazywanie błędnych danych w sprawozdaniach
- w zakresie kontroli zarządczej
- za nieprawidłowości dotyczące ewidencji środków trwałych i wnip oraz ich amortyzacji, klasyfikacji i inwentaryzacji
- za nieprawidłowości w naliczaniu i wydatkowaniu środków ZFŚS
- zaniechanie audytu wewnętrznego i wiele innych

11. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
- podmioty zobligowane do złożenia zawiadomienia
- formalne wymogi zawiadomienia
- informacja o okolicznościach, które wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych - szkodliwość czynu dla finansów publicznych jako przesłanka odpowiedzialności

12. Przypadki wyłączenia odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych

13. Kwota bagatelna, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

14. Rodzaje i wymiar kar dyscyplinarnych za naruszenia dyscypliny finansów publicznych

15. Prawa i obowiązki obwinionego

16. Możliwość zmniejszenia skutków naruszenia dyscypliny finansów publicznych

17. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania

18. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających – wybrane orzeczenia i wyroki NSA, WSA

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha