zaproponuj szkolenia

Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

08 maj 2023 09:00-13:00

310 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski WODR, PSSE, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji, Centrum Sztuki. Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do:
- kierowników jednostek sektora finansów publicznych,
- skarbników i głównych księgowych,
- pracowników jednostek sektora finansów publicznych,
- pracowników działów finansowo-księgowych i kontrolerów wewnętrznych.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oraz przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez organy kontroli. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar.


PROGRAM:1.    Istota dyscypliny finansów publicznych -  podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2.    Prawny charakter odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3.    Zakres podmiotowy odpowiedzialności:
-    odpowiedzialność kierownika jednostki (art. 53 uofp)
-    odpowiedzialność pracownika – przykłady nieskutecznego powierzenia obowiązków  
-    odpowiedzialność kierownika przy powierzeniu obowiązków
-    odpowiedzialność skarbnika, głównego księgowego
4.    Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmuje działania lub zaniechanie działania niezgodne z przepisami w zakresie:
-    gospodarowania mieniem i środkami publicznymi obejmującymi gromadzenie dochodów,
-    wydatkowania środków,
-    zaciągania zobowiązań oraz prowadzenie inwentaryzacji
5.    Znaczenie powierzenia obowiązków z zakresu gospodarki finansowej, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
6.    Zakres i forma i powierzenia obowiązków
7.    Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
8.    Osoby ponoszące odpowiedzialność z tytułu naruszeń dyscypliny finansów publicznych:
-    odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz nienależyte wykonywanie obowiązków z zakresu kontroli zarządczej,
-    odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie kontroli dokumentów finansowych, oraz za błędy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
-    odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie, środki finansowe i obowiązki z tym związane
9.    Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w tym odpowiedzialność
-    za prowadzenie rachunkowości
-    za wykazywanie błędnych danych w sprawozdaniach   
-    w zakresie kontroli zarządczej
-    za nieprawidłowości dotyczące ewidencji środków trwałych i wnip oraz ich inwentaryzacji
-    za nieprawidłowości w naliczaniu i wydatkowaniu środków ZFŚS
10.    Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
-    podmioty zobligowane do złożenia zawiadomienia
-    formalne wymogi zawiadomienia
-    informacja o okolicznościach, które wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych - szkodliwość czynu dla finansów publicznych jako przesłanka odpowiedzialności
11.    Przypadki wyłączenia odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych
12.    Kwota bagatelna, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
13.    Rodzaje i wymiar kar dyscyplinarnych za naruszenia dyscypliny finansów publicznych
14.    Możliwość zmniejszenia skutków naruszenia dyscypliny finansów publicznych
15.    Postępowanie odwoławcze – skarga do sądu administracyjnego
16.    Przedawnienie oraz zatarcie ukarania
17.    Wyroki NSA, WSA

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha