zaproponuj szkolenia

Online: OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

19 czerwca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

 Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Informacje o prowadzącym szkolenie: 

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


Adresaci:

szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów, osób kierujących zespołem pracowniczym oraz pracowników zajmujących się problematyką ka-drową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. 


 Cel:

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę samorządowego obowiązki związane z dokonywa-niem ocen kwalifikacyjnych pracowników oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji. Ustawa o pracownikach samorządowych w sposób istotny określa system dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych. Stosowanie obowiązujących przepisów umożliwi w jednostkach samorządowych prawidłowe i efektywne dokonywanie ocen kwalifikacyjnych przez osoby pełniące funkcję kierow-nicze w jednostkach.
Nieznajomość tych zasad naraża pracodawców na dodatkowe zbędne koszty związane z ewentu-alnymi sporami sądowymi, czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów.

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.


Korzyści:

Podczas szkolenia uczestnicy:

• zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami dokonywania oceny okresowej pracowni-ków samorządowych;
• poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
• poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


 Program szkolenia:

1. Podstawy prawne dokonywania ocen pracowników samorządowych
2. Katalog pracowników podlegających ocenie.
3. Obowiązki bezpośredniego przełożonego w zakresie oceniania pracowników samorządowych.
4. Terminy przeprowadzania oceny
- termin przeprowadzenia pierwszej oceny
- termin przeprowadzenia kolejnej oceny
5. Stosowane kryteria oceny
- obowiązkowe
- uznaniowe
6. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej
7. Rozmowa oceniająca, w tym najczęściej popełniane błędy
8. Zawiadomienie o dokonanej ocenie i tryb odwoławczy od dokonanej oceny
9. Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.
10. Wykorzystanie przeprowadzonych ocen w dalszej pracy:
- korzyści dla pracodawcy
- korzyści dla przełożonego pracownika
- korzyści dla pracownika
11. Zakres czynności związanych z przeprowadzeniem oceny – obowiązująca dokumentacja.
12. Zasady przeprowadzania oceny kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
13. Fakultatywne zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha