zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online:Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa oświatowego

19 sierpień 2021 09:00-12:30

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się w warunkach ciągle trwającej epidemii, a także licznych zmian w organizacji systemu oświaty. To oznacza, że dyrektor zobowiązany jest zorganizować pracę szkoły z uwzględnieniem aktualnych warunków epidemicznych a ponadto:

  • zorganizować wsparcie uczniów w pokonaniu skutków długotrwałego nauczania zdalnego;
  • wdrożyć nowe przepisy do organizacji pracy szkoły;
  • opracować plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem aktualnych kierunków po-lityki oświatowej państwa oraz wniosków i wyników nadzoru pedagogicznego pełnionego w roku szkolnym 2020/2021.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w 3 godzinnym intensywnym szkoleniu, którego program przewiduje przekazanie aktualnej wiedzy prawnej z zakresu organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz wytyczne do jej zastosowania w praktyce.

 

Korzyści ze szkolenia:

  • Prawidłowe przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem obowiązują-cych przepisów.
  • Sprawne i skuteczne wypracowanie planu nadzoru pedagogicznego szkoły na rok 2021/2022.

 


Cele szkolenia:

  • Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu zmian w przepisach o organizacji szkoły w ro-ku szkolnym 2021/2022.
  • Nabycie umiejętności wdrożenia nowych przepisów epidemicznych, organizacyjnych i wytycznych nadzoru pedagogicznego do organizacji pracy szkoły.
  • Nabycie praktycznych umiejętności wprowadzenia do planu nadzoru pedagogicznego dyrek-tora zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa.

 

Plan zajęć – 2 sesje po 1.5 godziny.

1. Omówienie wytycznych epidemicznych do organizacji pracy szkoły we wrześniu 2021:
– wzory praktycznego zastosowania wytycznych.
2. Programy wsparcia uczniów po pandemii – zadania dyrektora obowiązkowe i fakultatywne.
3. Omówienie zmian w przepisach prawa o organizacji pracy szkoły obowiązujących od wrze-śnia 2021 r – wytyczne do ich prawidłowego wdrożenia.
4. Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, a także planów nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty dla poszczególnych jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli, placówek).
5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 (wzór) z uwzględnieniem:
1) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w jednostce oświa-towej w poprzednim roku szkolnym;
2) podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa opublikowanej przez Ministra Edukacji Narodowej 8 lipca br.
6. Tryb przyjęcia dokumentów o organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022
– wzory uchwał i zarządzeń dyrektora.

Metody i formy pracy
1. Asymilacja wiedzy z zakresu organizacji pracy szkoły.
2. Seminarium z elementami ćwiczeń praktycznych w tworzeniu dokumentacji nadzoru peda-gogicznego.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha