zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Powiązanie rachunkowości budżetu JST z rachunkowością jednostek budżetowych

21 maj 2021 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
- Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce Oddział w Białymstoku,
- Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
- Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury
i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych
i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
- Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.


CELE SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą rozwiązać problemy związane z prawidłowym ujmowaniem w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości budżetu JST, jak i urzędu oraz poszczególnych jednostek budżetowych. Często występuje niezrozumienie konieczności prowadzenia dwóch rachunkowości w JST, potrzeby sporządzania dwóch bilansów. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników w tym obszarze. Zwrócimy uwagę na bieżące problemy, które są źródłem zainteresowania organów kontrolnych. Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę w zakresie przeprowadzenia operacji gospodarczych właściwych dla budżetu JST. Szkolenie pomoże również sprawdzić, czy w ich jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji budżetu i urzędu i czy w sposób prawidłowy sporządzane są bilanse oraz sprawozdania budżetowe.


PROGRAM:
1. Ewidencja operacji gospodarczych w rachunkowości budżetu:
a. Dochody wpływające bezpośrednio do budżetu (subwencje, dotacje itd.).
b. Wpływ dochodów od jednostek budżetowych – powiązanie w rachunkowości budżetowej.
c. Ewidencja dochodów związanych w wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
d. Wydatki jednostek budżetowych w księgach budżetu JST - rozliczanie.
e. Rozliczenie wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej oraz nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.
f. Zasady ewidencji kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.
g. Zasady udzielania przez JST pożyczek i ewidencja księgowa.
h. Sposób wyliczenia wyniku wykonania budżetu, wyniku na pozostałych operacjach, skumulowanego wyniki budżetu – wyliczenie wolnych środków i nadwyżki budżetowej.
2. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu JST – co możemy z niego wyczytać.
3. Jakie dochody budżetu JST ujmujemy w sprawozdaniach budżetowych, z operacji finansowych – powiązanie z dochodami jednostek budżetowych.
4. Co rozumiemy przez przychody budżetu JST.
5. Pytania i odpowiedzi.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha