zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie

11 października 2021 09:00-13:00

240 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych.
W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych.
Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do szkół oraz osób obsługujących PPK w oświacie.


PROGRAM:
1.    Zasady działania PPK – informacje ogólne
1.    Terminy dotyczące PPK w jednostkach oświatowych
2.    Uczestnictwo w PPK – dobrowolne i obowiązkowe
2.    PPK od strony pracowniczej
1.    Pojęcie osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
2.    Limity wiekowe – sposoby obliczania terminów – wyjaśnienia praktyczne
3.    Rezygnacja z PPK – zasady
3.    Obowiązki jednostek oświatowych w związku z wdrożeniem PPK
1.    Organy uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez szkoły i placówki oświatowe
2.    Terminy zawierania umów dotyczących PPK i odprowadzania pierwszych wpłat na PPK
3.    Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
4.    Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
5.    PPK a RODO – problematyka ochrony danych osobowych
6.    Udział związków zawodowych w zawieraniu umów związanych z PPK
7.    Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie zatrudnienia
4.    Zasady finansowania PPK
1.    Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
2.    Wpłata powitalna i dopłata roczna
3.    Zasady ustalania wpłat dodatkowych
4.    Podstawa wymiaru wpłat na PPK
5.    Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
6.    Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
7.    Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
5.    Wypłaty środków zgromadzonych w PPK
1.    Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
2.    Wypłata w związku z ciężką chorobą
3.    Finansowanie wkładu mieszkaniowego
6.    Środki w ramach PPK a śmierć pracownika
1.    Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
2.    Osoba uprawniona po śmierci pracownika
3.    Środki PPK a masa spadkowa
7.    Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK
1.    Uprawnienia PIP związane z PPK
2.    Kary

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha