zaproponuj szkolenia

Online: Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od tych opłat i kosztów upomnienia

18 sierpień 2022 09:00-13:00

295 zł netto

Różnice pomiędzy przedawnieniem  należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę. Istotna zmiana linii orzeczniczej w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych.


 Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Informacje o prowadzącym szkolenie: 

przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.


 Program szkolenia:

1.Prawno-podatkowe aspekty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.1.Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminowość deklarowania opłaty(kto powinien złożyć deklarację w przypadku współwłasności, czy deklarację muszą złożyć/podpisać wszyscy współwłaściciele, obydwoje małżonkowie?)
2.2.Kto powinien złożyć deklarację w przypadku gdy nieruchomość jest wynajmowana lub oddana w użyczenie?.
2.3.Kto składa deklarację w przypadku lokali (mieszkalnych lub/i użytkowych) stanowiących własność gminy?
2.4. Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2017r. (na których drukach?, starych czy aktualnie obowiązujących?)
2.5. W jaki sposób dokonać przypisu deklaracji za okresy wsteczne (czy należą się odsetki za okresy wsteczne, w przypadku gdy deklaracje nie były składane? Od kiedy liczyć odsetki?)
2.6. Czy właściciel, który sprzedał nieruchomość musi złożyć deklarację wygaszającą zobowiązanie (najnowsze orzecznictwo, co jeżeli deklaracja tzw. zerowa nie zostanie złożona a aktualny właściciel płaci opłatę? Czy opłata od „starego” właściciela, wobec niezłożenia deklaracji tzw. zerowej nadal się należy?)
3. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych.
3.1. Nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie).
3.2. Konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia, termin wydania decyzji, jaki termin płatności określić w decyzji? kiedy przedawni się prawo do wydania decyzji a kiedy zobowiązanie wynikające z decyzji?).
3.3.Konsekwencje braku segregacji odpadów.
3.4.Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3.5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej podwyższoną opłatę, a kiedy zobowiązanie wynikającej z tej decyzji.
3.6. Przypis podwyższonej opłaty (kiedy i na jakiej podstawie? Czy przypisu można dokonać tzw. persaldem?)
4. Zmiana danych w deklaracji.
4.1.Termin składania nowych deklaracji w przypadku zmiany danych.
4.2.Ograniczona możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okresy wsteczne (np. w przypadku śmierci mieszkańca),
4.3.Jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją?
4.4.Czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd?
4.5. Czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty?
4.6. Czy i w jakich przypadkach organ podatkowy może sam dokonać korekty złożonej deklaracji?
4.7.Jak powinien postąpić organ podatkowy w sytuacji, gdy zobowiązany zmienia w sposób nieuprawniony złożoną uprzednio deklarację?
5. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.1. Praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.2. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji.
5.3. Wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.4. Na jakiej podstawie można zwrócić się do innych organów o udostępnienie informacji potrzebnych do postępowania?
5.5. Kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze?
7. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.1.Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej?
7.2. Czy i kiedy można nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności aby nie dopuścić do przedawnienia?
7.3.Kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej (np. decyzja wydana w 2016r. lub 2017r. )
7.4. Jakie działania przerywają bieg przedawnienia zobowiązania?
7.5. Jak liczyć terminy po przerwaniu biegu przedawnienia?
7.6. Co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?
8. Ranga i znaczenie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek.
8.1.Zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego.
8.2. Czy zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty w związku ze zmianą stawek musi być doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
8.3. Od kiedy należy płacić opłatę w zmienionej wysokości w przypadku gdy zawiadomienie zostanie doręczone z np. kilkumiesięcznym opóźnieniem (czy należą się w takim przypadku odsetki od zaległości)?
8.4.Przypis należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z zawiadomienia w księgach rachunkowych jednostki.
8.5. Kiedy przedawnia się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z zawiadomienia?
9. Zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia.
9.1. Jak należy liczyć termin przedawnienia w odniesieniu do kosztów upomnienia doręczonego przed 20 lutym 2021r. a jak po tej dacie?
9.2. Czy w przypadku braku wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w określonym terminie upomnienie musi być zobowiązanemu zawsze doręczone, bez względu na to czy wysokość opłaty wynika z deklaracji, decyzji lub zawiadomienia?
9.3.Czy i kiedy w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego doręczenia upomnienia?
9.4. Zmienione zasady przedawnienia kosztów upomnienia.
9.5. Kiedy i na podstawie jakich dokumentów odpisać przedawnione koszty upomnienia z ksiąg rachunkowych?

10. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha